Obsah Menu Vyhledávání

Jazyková verze

 • Čeština
 • English
 • Русский

Prevence praní špinavých peněz

ČEB v rámci boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu zavedla systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření, které vyplývají z legislativy a jsou zcela v souladu zejména se:

 1. Zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění,
 2. Zákonem č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, v platném znění,
 3. Vyhláškou ČNB č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v platném znění.

Cílem těchto opatření je předcházet a odhalovat legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Některé povinnosti a práva banky vyplývající ze zákona č. 253/2008 Sb.

Identifikace klienta

Klienta musíme identifikovat při vstupu do smluvního vztahu.

Jsme povinni kontrolovat platnost a úplnost údajů o klientech a identifikovat klienty v souladu s §7 odst.2 zákona.

Dále upozorňujeme, že banka je oprávněna vyžadovat průkaz totožnosti u každé hotovostní platební transakce provedené u přepážky.

Požadavky na identifikaci klienta:

 • fyzická osoba – všechna jména, příjmení, rodné číslo (nemá-li přiděleno, tak datum narození), místo narození, pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství,

 • podnikající fyzická osoba – stejné údaje jako u fyzické osoby + obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, místo podnikání a identifikační číslo,

 • právnická osoba – obchodní firma nebo název (vč. odlišujícího dodatku nebo dalšího označení), sídlo, identifikační číslo nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí. U osoby, která je statutárním orgánem nebo jeho členem, a jedná v daném obchodu jménem klienta, se uvádí stejné údaje jako u fyzické osoby. V případě statutárních zástupců nebo členů statutárních orgánů, kteří v daném obchodu jménem klienta nejednají, jsou dostačující jméno, příjmení, datum narození a místo pobytu.

Vedle základních identifikačních údajů také zjišťujeme, zda klient není politicky exponovanou osobou a zda není osobou, vůči které Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce.

Kontrola klienta

Před provedením zákonem vymezených transakcí jsme povinni klienta prověřit v rozsahu odpovídajícímu typu klienta a zamýšlené transakci (§ 9 zákona). Kontrola zahrnuje:

 • získání informace o účelu a zamýšlené povaze obchodního vztahu nebo obchodu,
 • zjištění vlastnické a řídicí struktury skutečného majitele v případě klienta právnické osoby nebo klienta bez právní osobnosti,
 • průběžné sledování obchodního vztahu za účelem zjištění, zda jsou obchody v souladu s tím, co je bance o klientovi a jeho aktivitách známo.

Podle právních předpisů o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu je ČEB kdykoliv v průběhu trvání smluvního vztahu s klientem oprávněna vyžadovat předložení jí požadovaných dokladů nebo informací ze strany klienta, zejména důkazu původu peněžních prostředků poukázaných na účet klienta, dokladů o bonitě a závazcích klienta nebo jeho důvěryhodnosti…."

Kontrola probíhá vždy za součinnosti klienta a v zákonem vymezených případech. Jsme povinni získávat informace potřebné k průběžnému sledování obchodního vztahu nebo k přezkoumání zdrojů peněžních prostředků.

Při dalších obchodech s řádně identifikovaným klientem ověřujeme vhodným způsobem jeho totožnost, například:

 • zaručeným elektronickým podpisem,
 • podpisovým vzorem,
 • PIN,
 • identifikačním klíčem.

Neuskutečnění obchodu

Podle § 15 zákona máme právo odmítnout uskutečnění transakce:

 • odmítne-li se klient podrobit identifikaci,
 • neposkytne-li klient potřebnou součinnost při kontrole,
 • z jiného důvodu nelze provést identifikaci nebo kontrolu klienta, nebo má banka pochybnosti o pravdivosti informací nebo pravosti dokladů,
 • v případě politicky exponované osoby pokud není bance znám původ majetku, jehož se obchod týká.

Základní pojmy

Financováním terorismu je:

 1. shromažďování nebo poskytnutí peněžních prostředků nebo jiného majetku s vědomím, že bude, byť i jen zčásti, použit ke spáchání trestného činu teroru, teroristického útoku nebo trestného činu, který má umožnit nebo napomoci spáchání takového trestného činu, nebo k podpoře osoby nebo skupiny osob připravujících se ke spáchání takového trestného činu, nebo

 2. jednání vedoucí k poskytnutí odměny nebo odškodnění pachatele trestného činu teroru, teroristického útoku nebo trestného činu, který má umožnit nebo napomoci spáchání takového trestného činu, nebo osoby pachateli blízké ve smyslu trestního zákona, nebo sbírání prostředků na takovou odměnu nebo na odškodnění

 3. financování šíření zbraní hromadného ničení, čímž se rozumí shromažďování nebo poskytnutí peněžních prostředků nebo jiného majetku s vědomím, že bude, byť i jen zčásti, použit šiřitelem zbraní hromadného ničení nebo bude použit na podporu šíření takových zbraní v rozporu s požadavky mezinárodního práva.

Legalizace výnosů z trestné činnosti – tímto se pro účely zákona č. 253/2008 Sb., rozumí jednání sledující zakrytí nezákonného původu jakékoliv ekonomické výhody vyplývající z trestné činnosti s cílem vzbudit zdání, že jde o majetkový prospěch nabytý v souladu se zákonem; uvedené jednání spočívá například

 1. v přeměně nebo převodu majetku s vědomím, že pochází z trestné činnosti, za účelem jeho utajení nebo zastření jeho původu nebo za účelem napomáhání osobě, která se účastní páchání takové činnosti, aby unikla právním důsledkům svého jednání,

 2. v utajení nebo zastření skutečné povahy, zdroje, umístění, pohybu majetku nebo nakládání s ním nebo změny práv vztahujících se k majetku s vědomím, že tento majetek pochází z trestné činnosti,

 3. v nabytí, držení, použití majetku nebo nakládání s ním s vědomím, že pochází z trestné činnosti, nebo

 4. ve zločinném spolčení osob nebo jiné formě součinnosti za účelem jednání uvedeného pod písmeny a), b) nebo c).

Není rozhodující, zda k jednání popsanému v rámci pojmů Legalizace výnosů z trestné činnosti a Financování terorismu nebo ke spáchání trestného činu došlo nebo má dojít zcela nebo zčásti na území České republiky nebo v cizině.

Skutečným majitelem se rozumí

Fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti. Při splnění uvedených podmínek se má za to, že skutečným majitelem je:

 1. u obchodní korporace fyzická osoba,
  • která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv této obchodní korporace nebo má podíl na základním kapitálu větší než 25 %,

  • která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě ovládá osobu uvedenou v bodě 1,

  • která má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní korporace, nebo

  • která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodů 1 až 3,

 2. u spolku, obecně prospěšné společnosti, společenství vlastníků jednotek, církve, náboženské společnosti nebo jiné právnické osoby podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností fyzická osoba:
  • která disponuje více než 25 % jejích hlasovacích práv,

  • která má být příjemcem alespoň 25 % z jí rozdělovaných prostředků, nebo

  • která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodu 1 nebo 2,

 3. u nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti fyzická osoba nebo skutečný majitel právnické osoby, která je v postavení
  • zakladatele,

  • svěřenského správce,

  • obmyšleného,

  • osoby, v jejímž zájmu byla založena nebo působí nadace, ústav, nadační fond, svěřenský fond nebo jiné uspořádání bez právní osobnosti, není-li určen obmyšlený, a

  • osoby oprávněné k výkonu dohledu nad správou nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti.

Politicky exponovanou osobou (PEP) je

 1. fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídícího orgánu politické strany, vedoucí představitel územní samosprávy, soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen bankovní rady centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru, člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem, velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci;

 2. fyzická osoba, která je
  • osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu a),

  • společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní ČSOB známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), nebo

  • skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, o kterých je ČSOB známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).

Copyright © 2012 ČEB, a.s., Všechna práva vyhrazena

Mapa stránek | Developed by MEDIA FACTORY