Obsah Menu Vyhledávání

Oznámení o provádění platebního styku v České exportní bance, a.s.

1. Úvodní ustanovení

 Česká exportní banka, a.s. (dále „Banka“) provádí platební styk v souladu s ustanovením obecně závazných právních předpisů, zejména v souladu se zákonem o platebním styku č. 284/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou ČNB č. 169/2011 o stanovení pravidel tvorby čísla účtu v platebním styku, včetně mnohostranných mezibankovních dohod a dvoustranných ujednání s korespondentskými bankami.

Banka je přímým účastníkem tuzemského systému mezibankovního platebního styku, CERTIS ( Czech Express Real Time Interbank Gross Settlement systém) České národní banky. V zúčtovacím centru České národní banky CERTIS má Banka přidělen kód platebního styku 8090.

Dále je Banka členem systému mezinárodní organizace SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), jejiž prostřednictvím probíhá výměna finančních i nefinančních dat souvisejících s prováděním mezinárodního platebního styku. Kód Banky, resp. BIC kód (Bank Identification Code) v tomto systému je CZEECZPP.

Ve smyslu ustanovení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č.166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, se i v oblasti platebního styku Banka zaměřuje zejména na realizaci platebních operací spojených s poskytováním podpořeného financování. Podmínky poskytování podpořeného financování ovlivňují rovněž podmínky, za kterých je uskutečňován převod peněžních prostředků s podpořeným financováním svázaný.

Platební transakcí ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, se rozumí vložení peněžních prostředků na platební účet, výběr peněžních prostředků z platebního účtu nebo převod peněžních prostředků. Bankovní den znamená jakýkoliv den kromě soboty, neděle a dne pracovního klidu, kdy banky účastnící se příslušného převodu peněžních prostředků obvykle vykonávají činnosti potřebné pro jeho provedení. Banka neprovádí hotovostní platební styk, inkasní formu placení a neposkytuje elektronické bankovnictví.

Definice :

EHP, znamená členský stát EU nebo jiný stát, který je členem Evropského hospodářského prostoru;

IBAN, (International Bank Account Number) je mezinárodně standardizované bankovní číslo účtu, které jednoznačně identifikuje účet, bankovní instituci ve které je účet veden a zemi, ve které sídlí bankovní instituce, která vede účet.

BIC (Bank Identification Code) je jedinečný kód, kterým je banka jednoznačně identifikována v mezinárodním finančním světě a pod kterým je napojena do sítě SWIFT

(někdy se uvádí i jako SWIFT kód);

Okamžik účinnosti je okamžik přijetí platebního příkazu a nastává v den, kdy je Banka povinna odepsat peněžní prostředky z účtu klienta a který byl klientem určený jako den splatnosti avšak pouze v případě, pokud jsou v takto určené době splněny všechny podmínky pro provedení příkazu k převodu stanovené smlouvou a právními předpisy, včetně dostatku volných prostředků na účtu;

2. Obecná ustanovení

 Banka přijímá peněžní prostředky na účet klienta prostřednictvím bezhotovostních plateb, a to podle jedinečného identifikátoru. Banka provádí platby z účtu na účet pouze na základě účinných jednorázových či hromadných proveditelných písemných platebních příkazů v papírové podobě (dále jen „příkaz k převodu“) do výše zůstatku na účtu k Okamžiku účinnosti. V případě příkazu k převodu k více úhradám v jednom termínu, které nejsou kryty potřebnými peněžními prostředky, se kterými je klient oprávněn nakládat, určuje pořadí plateb Banka, nesdělí-li klient jinak.

Při nakládání s peněžními prostředky na účtu odpovídá klient za dodržování obecně závazných právních předpisů. Příkazy k převodu předkládá klient na tiskopisech odsouhlasených Bankou a podepsaných v souladu s podpisovými vzory předaných Bance k účtu. Podpisem osoby oprávněné podle podpisového vzoru k účtu jsou příkazy k převodu autorizovány.

Banka je oprávněna neprovést příkaz k převodu do země, která je uvedena na seznamu zemí podezřelých z podpory terorismu, nebo prostřednictvím bank a jejich složek i mimo tato území v případě, že registrace mateřské banky je v zemi uvedené na seznamu zemí podporujících terorismus. Banka je oprávněna neprovést příkaz k převodu ve prospěch příjemce, který je na seznamu sankcionovaných subjektů.

Tuzemský platební styk:

Tuzemským platebním stykem se rozumí bezhotovostní převody peněžních prostředků v Kč na území České republiky zaúčtované prostřednictvím Zúčtovacího centra ČNB.  

Příkazy k převodu musí obsahovat tyto povinné údaje:

 • Jedinečný identifikátor plátce, tj. číslo účtu a kód Banky,
 • Jedinečný identifikátor příjemce, číslo účtu a kód banky,
 • označení měny, částku,
 • podpis osob oprávněných nakládat s peněžními prostředky na účtu, a to podle podpisových vzorů.

Výše uvedené údaje jsou podmínkou řádného provedení příkazu k převodu. Pokud některý z těchto údajů na příkazu k převodu chybí nebo nejsou splněny podmínky stanovené příslušnou smlouvou, Banka příkaz k převodu odmítne. O odmítnutí příkazu k převodu (včetně jeho důvodů a postupu pro nápravu chyb) bude Banka klienta informovat faxem nebo e-mailem.

Kromě povinných údajů může klient uvést na příkazu k převodu další náležitosti:

 • požadované datum splatnosti,
 • konstantní symbol, pokud to vyžaduje zvláštní právní předpis,
 • variabilní symbol  - maximálně desetimístný číselný údaj,
 • specifický symbol – maximálně desetimístný číselný údaj,
 • textovou zprávu pro příjemce platby,
 • datum vystavení příkazu k převodu.

Zahraniční platební styk:

Zahraničním platebním stykem se rozumí bezhotovostní převody peněžních prostředků v cizích měnách do zahraničí a tuzemska včetně Kč do zahraničí ( Odchozí platba) a převody peněžních prostředků v cizích měnách ze zahraničí a  tuzemska (Příchozí platba).

Bezhotovostní převody do zahraničí a tuzemska v cizí měně včetně Kč do zahraničí

Odchozí platba:

Příkazy k převodu musí obsahovat tyto povinné údaje:

 • Jedinečný identifikátor plátce, tj. číslo účtu, příp. IBAN,  přesný název a adresa ,
 • Jedinečný identifikátor příjemce, tj.číslo účtu, příp. IBAN,  přesný název a adresa   a BIC kód banky příjemce, přesný název a příp.adresa,  
 • označení měny, částku,
 • forma úhrady poplatků,
 • podpis osob oprávněných nakládat s peněžními prostředky na účtu, a to podle podpisových vzorů,
 • specifické požadavky zahraničních bank.

Kromě povinných údajů může klient uvést na příkazu k převodu další náležitosti:

 • požadované datum splatnosti,
 • účel převodu – informace pro příjemce,
 • datum vystavení příkazu k převodu.

U převodů do členských států EHP v měnách těchto členských států je povinné uvedení čísla účtu příjemce ve formátu IBAN, název účtu a BIC kód a název poskytovatele příjemce. 

Výše uvedené údaje jsou podmínkou řádného provedení příkazu k převodu. Pokud některý z těchto údajů na příkazu k převodu chybí nebo nejsou splněny podmínky stanovené příslušnou smlouvou, Banka příkaz k převodu odmítne. O odmítnutí příkazu k převodu (včetně jeho důvodů a postupu pro nápravu chyb) bude Banka klienta informovat faxem nebo e-mailem.

Odchozí platba - EuroPlatba:

Platba v měně EUR, kdy účet plátce i příjemce je veden v zemi EU/EHP do výše 50.000 EUR včetně, BIC – swiftový kód banky příjemce, kód zpoplatnění SHA a bez jakýchkoliv specifických požadavků na zpracování. (např. informace pro banku)

Příkazy k převodu musí obsahovat tyto povinné údaje:

 • Jedinečný identifikátor plátce, tj. číslo účtu ve formátu  IBAN, přesný název a příp. adresa,
 • Jedinečný identifikátor příjemce, tj. číslo účtu ve formátu IBAN, přesný název a příp. adresa a správný BIC kód banky příjemce,
 • označení měny, částku,
 • forma úhrady poplatků - SHA,
 • podpis osob oprávněných nakládat s peněžními prostředky na účtu, a to podle podpisových vzorů.

Kromě povinných údajů může klient uvést na příkazu k převodu další náležitosti:

 • požadované datum splatnosti,
 • účel převodu – informace pro příjemce,
 • datum vystavení příkazu k převodu.

Výše uvedené údaje jsou podmínkou řádného provedení příkazu k převodu - EuroPlatba. Pokud některý z těchto údajů na příkazu k převodu chybí nebo nejsou splněny podmínky stanovené příslušnou smlouvou, Banka příkaz k převodu odmítne. O odmítnutí příkazu k převodu (včetně jeho důvodů a postupu pro nápravu chyb) bude Banka klienta informovat faxem nebo e-mailem. V případě, že není dodržena kterákoliv z uvedených náležitostí příkazu k převodu, nejedná se o EuroPlatbu, ale o Odchozí platbu, která bude tak zpracována a zpoplatněna dle Sazebníku.

Převody ze zahraničí a tuzemska v cizí měně

Banka připíše peněžní prostředky na účet klienta, pokud jsou splněny následující podmínky:

Příchozí platba - korespondentská banka připíše částku převodu na náš účet, obdržíme platební instrukce od zprostředkující banky, která obsahuje zejména:

 • Jedinečný identifikátor plátce, tj. číslo účtu, (IBAN), přesný název, příp. adresa,
 • Jedinečný identifikátor příjemce, tj. číslo účtu, (IBAN), přesný název, příp. adresa,

 Příchozí platba - EuroPlatba -  číslo účtu v mezinárodním formátu IBAN plátce i příjemce, příp. název účtu plátce/příjemce, měna EUR, částka do 50.000,-EUR včetně, platba ze zemí EU/EHP, forma úhrady poplatku-SHA, žádné specifické požadavky na zpracování.

V případě, že nejsou dodrženy podmínky pro připsání peněžních prostředků na účet klienta, Příchozí platba – EuroPlatba, nejedná se o EuroPlatbu, ale o Příchozí platbu, která bude tak zpracována a zpoplatněna dle Sazebníku.

3.   Lhůty v platebním styku

3.1       V rámci platebního styku realizovaného v tuzemsku v českých korunách (Kč) využívá Banka svého technického napojení na systém mezibankovního zúčtování provozovaného Českou národní bankou, který zabezpečuje promptní zúčtování plateb mezi bankami.

Banka je povinna odepsat peněžní prostředky z účtu klienta v den, kdy nastal Okamžik účinnosti. V opačném případě Banka příkaz k převodu odmítne, nebo, bylo-li tak sjednáno s klientem, Okamžik účinnosti nastane až v den, kdy jsou splněny všechny podmínky k provedení příkazu k převodu. Příkaz k převodu pro tuzemský platební styk musí být klientem předložen alespoň 1 (jeden) bankovní den v rámci provozní doby, před požadovaným datem splatnosti, není-li s klientem dohodnuta jiná lhůta.

U příkazu k převodu na účet vedený jinou bankou v rámci tuzemského platebního styku zajistí Banka připsání peněžních prostředků podle příkazu k převodu na účet banky příjemce nejpozději do konce bankovního dne následujícího po dni, kdy nastal Okamžik účinnosti příkazu k převodu, tj. po odepsání peněžních prostředků z účtu klienta.

Je-li klient příjemcem peněžních prostředků převáděných příkazem k převodu v rámci Banky, Banka tyto peněžní prostředky připíše na účet příjemce nejpozději na konci bankovního dne, kdy nastal Okamžik účinnosti příkazu k převodu.

Je-li klient Banky příjemcem peněžních prostředků převáděných z jiné banky v tuzemsku, Banka tyto peněžní prostředky připíše na účet klienta neprodleně poté, co jsou připsány na její účet v Zúčtovacím centru ČNB.

3.2       V rámci zahraničního platebního styku využívá Banka sítě zejména zahraničních korespondentských bank, které zajišťují zprostředkování úhrad ve prospěch účtů příjemců prostřednictvím systému SWIFT.

Při provádění platebního styku v cizích měnách je Banka povinna odepsat peněžní prostředky v cizí měně z  účtu klienta v den, kdy nastal Okamžik účinnosti. V opačném případě Banka příkaz k převodu odmítne, nebo, bylo-li tak sjednáno s klientem, Okamžik účinnosti nastane až v den, kdy jsou splněny všechny podmínky k provedení příkazu k převodu. Příkaz k převodu ohledně prostředků v cizí měně v tuzemském platebním styku nebo v zahraničním platebním styku musí být klientem předložen alespoň 1 (jeden) bankovní den v rámci provozní doby, před požadovaným datem splatnosti, není-li s klientem dohodnuta jiná lhůta.

V případě převodů do zahraničí a v cizí měně do tuzemska jsou peněžní prostředky připsány ve prospěch účtů banky příjemce nejpozději dva bankovní dny po dni, kdy nastal Okamžik účinnosti příkazu k převodu, tj. po odepsání peněžních prostředků z účtu klienta.

Převody ze zahraničí jsou připsány ve prospěch účtu klienta neprodleně po té, kdy  Banka peněžní prostředky obdrží, tj. jsou připsány na její účet nebo jedná-li se o peněžní prostředky v měně jiného než EHP, do konce bankovního dne následujícím po dni, kdy byla připsána na účet Banky a Banka obdržela všechny podklady potřebné pro připsání částky na účet klienta.

3.3       Klient je oprávněn příkaz k převodu odvolat nejpozději bankovní den v rámci provozní doby předcházející dni, kdy má nastat Okamžik účinností a to oznámením doručeným Bance.

Provozní doba Banky je zveřejňována v sídle Banky a na www.ceb.cz. 

4.   Ceny v platebním styku

Banka je oprávněna účtovat klientovi cenu za vedení s účtem, za případné přepočty (konverze), za veškeré provedené služby a skutečné výlohy vzniklé v souvislosti s platebním stykem (dále jen „Cena za služby”). Výše Ceny za služby je stanovena v sazebníku cen za poskytované služby Banky (dále jen „Sazebník“) či stanovena dohodou smluvních stran. Banka je povinna vydat klientovi na požádání doklad o zaplacení ceny, pokud tento údaj není zřejmý z dokladu o poskytnuté službě v platebním styku. K úhradě své pohledávky na úhradu ceny za služby je Banka oprávněna započíst tuto pohledávku vůči pohledávce klienta na výplatu peněžních prostředků z účtu a peněžní prostředky na účtu použít k úhradě své pohledávky.

Forma úhrady poplatků :

U platebních transakcí mimo EHP je klient, jako příkazce převodu, oprávněn určit, že cenu za provedení převodu nebo její část uhradí příjemce. V případě, že na formuláři platebního příkazu k převodu:

i)    zvolí formu úhrady poplatků BEN - uhradí všechny poplatky za realizovaný převod  příjemce této úhrady a bere tímto na vědomí, že částka převodu bude snížena o cenu Banky dle Sazebníku a současně může být částka převodu snížena i o ceny účtované bankou příjemce a zprostředkujícími bankami,

ii)   v případě formy úhrady poplatků SHA - zaplatí klient poplatek za provedený převod dle Sazebníku a současně mohou být poplatky zprostředkujících bank a banky příjemce účtovány příjemci tohoto převodu, případně může být o tyto ceny snížena částka převodu,

iii)  v případě formy úhrady poplatků OUR – hradí klient poplatky Banky, poplatky zprostředkujících bank a poplatky banky příjemce klient. Příjemce obdrží částku převodu zaslanou klientem v původní plné výši;

U platebních transakcí mimo EHP klient hradí rovněž poplatky u přijaté úhrady, které měl hradit příkazce na základě instrukce v platebním příkazu v případě, že nejsou zaplaceny příkazcem v období 3 měsíců od připsání platby.

U transakcí v rámci EHP a v měně státu EHP, které nezahrnují směnu měn, budou ceny za provedení převodu  hrazeny zčásti klientem a zčásti příjemcem, tj. ve formě poplatku SHA. Banka je oprávněna u těchto převodů změnit klientem uvedený kód úhrady poplatku OUR nebo BEN na povinný kód úhrady poplatku SHA. Banka však není oprávněna snižovat částku převodu o jeho cenu.

U transakcí v rámci EHP a v měně státu EHP, které zahrnují směnu měn, je klient oprávněn, určit poplatky typu SHA nebo OUR. V případě, že klient uvede kód poplatku OUR, jsou ceny spojené s převodem hrazeny klientem. Banka však není oprávněna snižovat částku převodu o jeho cenu.

5.   Směnné kurzy používané pro měnové přepočty

Pro přepočet jedné měny na druhou měnu pro téhož klienta (konverze měn v rámci platebního styku) se používají prodejní a nákupní kurzy podle kurzovního lístku exportní banky platného ke dni konverze, tj. v den provedení převodu platby z  účtu klienta, resp. v den připsání platby na účet klienta (dále jen "kurz ČEB") takto:

a)      platby znějící na Kč z  účtu vedeného v cizí měně se přepočítají kurzem ČEB „Deviza-nákup“;

b)      platby znějící na jinou měnu než Kč z  účtu vedeného v Kč se přepočítají kurzem ČEB „Deviza-prodej“;

c)      platby znějící na jinou měnu než Kč z  účtu vedeného v jiné cizí měně se přepočítají kurzem ČEB „Deviza-prodej“ do Kč a kurzem ČEB „Deviza-nákup“ do měny účtu;

d)     platby v Kč došlé na účet vedený v cizí měně se přepočítají kurzem ČEB „Deviza-  prodej“;

e)      platby znějící na jinou měnu než Kč došlé na účet vedený v Kč se přepočítají kurzem ČEB „Deviza-nákup“;

f)       platby znějící na jinou měnu než Kč došlé na účet vedený v jiné cizí měně se přepočítají kurzem   ČEB „Deviza-nákup“ do Kč a kurzem ČEB „Deviza-prodej“ do měny účtu.

 Kurzovní lístek exportní banky je zveřejňován v sídle Banky a na www.ceb.cz.

6.   Následná informace po provedení převodu

Banka informuje klienta písemnou formou, a to výpisem z účtu, o provedených platebních transakcí (tj. příchozí/odchozí platby, EuroPlatba a provedené převody v rámci Banky) ve lhůtách dohodnutých ve smlouvě o běžném účtu, resp. ve smlouvě o poskytnutí podpořeného financování o stavu peněžních prostředků na běžném účtu, tj. o zůstatku na běžném účtu a o uskutečněných převodech.

7.   Postupy při vyřizování stížností a sporů  

Po obdržení výpisu z účtu je klient povinen zkontrolovat návaznost zúčtování převodů, správnost údajů o stavu peněžních prostředků, správnost provedení plateb a bez odkladu oznámit Bance závady v  zúčtování, popřípadě neprovedení nebo nezúčtování proveditelných příkazů k převodu.

Reklamace závad uplatňuje klient u pověřeného zaměstnance Banky – správce účtu. Správce účtu požadavek prověří a v součinnosti s odbornými útvary Banky reklamaci posoudí, a v případě oprávněnosti stížnosti zajistí bez zbytečného odkladu nápravu.

Se spory, které vzniknou mezi Bankou a jejími klienty se mohou klienti obracet na finančního arbitra. Tento orgán pro řešení sporů mezi poskytovateli a uživateli platebních služeb působí podle zvláštního právního předpisu, tj. zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů a je  účinný od 1.1.2003. Právo klienta obrátit se na soud nebo podat stížnost u České národní banky tím není dotčeno.

Pravidla pro vyřizování stížností a reklamací klientů jsou zveřejňována v sídle Banky a na www.ceb.cz.

8. Závěrečné ustanovení

Toto Oznámení o provádění platebního styku v České exportní bance, a.s. je účinné od  1.7.2014 a je k dispozici klientům v sídle Banky a na www.ceb.cz. 

Nahoru

Copyright © 2012 ČEB, a.s., Všechna práva vyhrazena

Kariéra

Mapa stránek | Developed by MEDIA FACTORY