Obsah Menu Vyhledávání

Odkup exportních pohledávek s pojištěním bez postihu

Odkup v budoucnu splatné exportní pohledávky s pojištěním bez postihu představuje odkup (postoupení) dosud nesplatné pohledávky ze smlouvy o exportu, u které je pojištěno riziko nezaplacení pohledávky v důsledku teritoriálních (politických) nebo tržně nezajistitelných komerčních rizik. Tento odkup se provádí bez zpětného postihu (regresu) vůči exportérovi, který pohledávku prodává.

Odkupované pohledávky musí být pojištěny pojistným produktem EGAP typu Bf, resp. Cf, u kterých je pojištěným odkupující banka, případně obdobným pojistným produktem jiné exportní pojišťovny, zde však za předpokladu dodatečného zajištění. Úvěrové riziko je v rozsahu pojištění přeneseno na pojistitele (např. u pojištění EGAP typu Bf či Cf v rozsahu 95 % hodnoty exportu), zatímco pro zbývající nepojištěnou část hodnoty exportního kontraktu, představující spoluúčast odkupující banky, poskytuje exportér zajištění. Zpravidla se tak děje formou zastavení vkladu exportéra, který byl uložen na vkladovém účtu u České exportní banky.

Jaké pohledávky jsou Českou exportní bankou odkupovány

Odkupovány jsou pohledávky spojené s exportem zboží či služeb výhradně českých firem. Exportér musí dále splnit povinnosti k prokázání účelu financování. K prokázání exportu předkládá smlouvu o exportu, přičemž samotný odkup pohledávky je pak prováděn na základě předložení exportní faktury akceptované (podepsané) dovozcem, dokumentu potvrzujícího uskutečnění exportu zboží/služeb (tj. v případě dodávek zboží dopravního dokladu a v případě dodávek služeb předávacího protokolu či jiného dokumentu potvrzujícího realizaci dodávky služby), případně na základě předložení dalších dokumentů předepsaných Českou exportní bankou. K uzavření smlouvy o odkupu pohledávky může dojít buď ještě před vznikem pohledávky z exportu, nebo až po jejím vzniku. Samotný odkup probíhá vždy až po vzniku pohledávky.

Výhody pro exportéra

Pro exportéra má financování pohledávek s pojištěním formou jejich odkupu Českou exportní bankou hlavně tyto výhody:

 • prodejem vyvádí exportér pohledávku ze své bilance, zlepšuje tak svou likviditu a uvolňuje si limit angažovanosti u banky,
 • v případě pojištění u EGAP se exportér v rozsahu pojistného krytí (např. u pojištění EGAP typu Bf či Cf v rozsahu 95 % hodnoty exportu), zbavuje veškerých rizik své exportní operace,
 • pohledávka je odkupována při pevné, předem dané diskontní sazbě.

Základní parametry

   • Pohledávky musí být v hlavních světových měnách, příp. CZK.
   • Minimální doba zbytkové splatnosti odkupovaných pohledávek je 90 dní, maximální doba 2 roky, výjimečně 3 roky.
   • Minimální výše odkupované pohledávky se pohybuje kolem 10 mil. CZK či ekvivalentu v jiné měně, s přihlédnutím k ostatním parametrům obchodu.
   • Exportní pohledávka má jednoduchý splátkový kalendář – jednorázové splácení až maximálně 4 splátky.
   • Výše poskytovaného financování je do 100 % hodnoty smlouvy o exportu.
   • Úroková sazba je fixní sazba odvozená od referenční sazby LIBOR, EURIBOR apod., jejíž aktuální hodnota spolu s marží slouží k výpočtu diskontu.
   • Výsledná diskontovaná hodnota odkupované pohledávky může být dále snížena o
    • závazkovou provizi
    • administrativní provizi.

pojistný produkt EGAP – „Bf“, resp. pojistný produkt EGAP – „Cf“, příp. obdobný produkt jiné exportní pojišťovny – pojištěným musí vždy být Česká exportní banka.

Nahoru

Copyright © 2012 ČEB, a.s., Všechna práva vyhrazena

Kariéra

Mapa stránek | Developed by MEDIA FACTORY