Obsah Menu Vyhledávání

Odkup pohledávek z akreditivů bez postihu

Odkup v budoucnu splatné pohledávky z akreditivu bez postihu je jednou z variant forfaitingu. Představuje odkup (postoupení) dosud nesplatné pohledávky exportéra, která vyplývá z platebního nástroje dokumentárního akreditivu. Odkup probíhá bez zpětného postihu (regresu) vůči tomu, kdo pohledávku prodává.

Odkupy jsou dojednávány na základě předložení akreditivní listiny dokládající existenci neodvolatelného akreditivu s odloženou splatností či s akceptací směnky. Tento akreditiv musí být vystaven nebo potvrzen kvalitní bankou. Exportér musí dále splnit povinnosti k prokázání účelu forfaitingové operace. K prokázání exportu předkládá smlouvu o exportu a dále (obvykle jako součást akreditivních dokumentů) exportní fakturu a dokumenty prokazující, že export za hranice skutečně proběhl.

Kdy dochází k odkupu a k proplacení

K vlastnímu proplacení pohledávky pak dochází na základě předložení akreditivních dokumentů pro jednotlivá čerpání a dalších dokumentů, předepsaných Českou exportní bankou. K proplacení ale dochází vždy až po bezvýhradném přijetí a potvrzení akreditivních dokumentů bankou vystavující, případně potvrzující akreditiv, resp. po marném uplynutí lhůty stanovené pravidly UCP, ve které akreditivní banka dokumenty neodmítla. K uzavření smlouvy o odkupu pohledávky může tedy dojít buď ještě před vznikem pohledávky z akreditivu, nebo až po jejím vzniku. Samotný odkup probíhá vždy až po vzniku pohledávky.

Jaké pohledávky jsou Českou exportní bankou odkupovány

Odkupovány jsou pohledávky z neodvolatelného dokumentárního akreditivu spojené s exportem zboží či služeb výhradně českých firem. Obvykle nemusí být pojištěny proti exportním úvěrovým rizikům (záleží na ratingu akreditivní banky), musí však být před svým odkoupením zajištěny formou zajišťovacího postoupení pohledávky ze smlouvy o exportu České exportní bance.

Výhody pro exportéra

 • Pro exportéra má financování pohledávek z akreditivů formou jejich odkupu hlavně tyto výhody:
 • prodejem vyvádí exportér pohledávku ze své bilance, zlepšuje tak svou likviditu a uvolňuje si limit angažovanosti u banky,
 • vzhledem k absenci regresu ze strany odkupující banky se exportér zbavuje veškerých rizik plynoucích z exportní operace,
 • obvykle odpadá potřeba sjednávání exportního úvěrového pojištění prodávané pohledávky,
 • pohledávka je odkupována v plné hodnotě (100 %), tzn. bez spoluúčasti jejího původního vlastníka, a to při pevné, předem dané diskontní sazbě,
 • projednání odkupu pohledávky z akreditivů bývá podstatně rychlejší a jednodušší ve srovnání s projednáváním úvěru.

Základní parametry

 • Pohledávky musí být v hlavních světových měnách, příp. CZK.
 • Minimální doba zbytkové splatnosti odkupovaných pohledávek je 60 dní, maximální doba 2 roky
 • Minimální výše odkupované pohledávky se pohybuje mezi 100 000,- a 200 000,- EUR či ekvivalentu v jiné měně, s přihlédnutím k ostatním parametrům obchodu (doba zbytkové splatnosti a výše pohledávky nemohou být obě zároveň na minimálních hodnotách).
 • Akreditivní pohledávka má jednoduchý platební kalendář – jedno až maximálně čtyři čerpání.
 • Výše poskytovaného financování je do 100 % hodnoty smlouvy o exportu.
 • Úroková sazba je fixní sazba odvozená od referenční sazby typu LIBOR, EURIBOR apod., jejíž aktuální hodnota spolu s marží slouží k výpočtu diskontu.
 • Výsledná diskontovaná hodnota odkupované pohledávky může být dále snížena o
 • závazkovou provizi a o
 • administrativní provizi.
Nahoru

Copyright © 2012 ČEB, a.s., Všechna práva vyhrazena

Kariéra

Mapa stránek | Developed by MEDIA FACTORY