Obsah Menu Vyhledávání

Jazyková verze

  •  Čeština
  • English
  • Русский
  • Español
  • Türk
  • 中國

Sazebník cen (platný od 1. 10. 2018)

A. Běžné účty a k nim poskytované služby

1. Běžné účty standardní a běžné účty pro podporu exportu

1.1 zřízení a vedení běžného účtu v CZK i CM

bez poplatku

1.2 zřízení každého dalšího účtu klienta v rámci téhož úvěrového případu

bez poplatku

1.3 zrušení běžného účtu v CZK i CM

bez poplatku

1.4 nadlimitní objem prostředků na všech běžných a komerčních běžných účtech

0,16 % z rozdílu mezi celkovým objemem prostředků na korunových a/nebo devízových běžných a komerčních účtech klienta k 31. prosinci a částkou 100 mil. Kč (účtováno jednou ročně)

2. Bezhotovostní platební styk

tuzemský (v CZK)

2.1 odchozí platba

5,- Kč

2.2 odchozí platba expresní

200,- Kč

2.3 odchozí platba z účtů vedených v cizí měně

1%, min. 30,- Kč, max. 100,- Kč

2.4 příchozí platba

4,- Kč

2.5 příchozí platba na účty vedené v cizí měně

1%, min. 30,- Kč, max. 100,- Kč

zahraniční platební styk – platby do/ze zahraničí a cizoměnové platby v rámci ČR

2.6a odchozí platba

0,9%, min. 200,- Kč, max. 1500,- Kč
2.6b odchozí EuroPlatba do 50.000,- EUR včetně* 300,- Kč

2.7a příchozí platba

0,9%, min. 200,- Kč, max. 1000,- Kč
2.7b příchozí EuroPlatba do 50.000,- EUR včetně* 250,- Kč

2.8 vnitrobankovní převody mezi účty téhož klienta ČEB

bez poplatku

3. Bezhotovostní platební styk dokumentární

dokumentární akreditiv exportní

3.1a avizování akreditivu, avizování zvýšení částky akreditivu

0,15 % z avizované částky min. 2000,- Kč

3.1b avizování akreditivu v rámci exportního financování vystaveného ve prospěch českého vývozce, pokud je jeho vystavení výslovně požadováno ČEB

bez poplatku
3.1c avizování akreditivu nad ekvivalent 1 mil. EUR individuálně

3.2 potvrzení akreditivu, zvýšení částky a/nebo prodloužení potvrzeného akreditivu

individuálně

3.3a změna akreditivu (mimo zvýšení částky)

1 000,- Kč

3.3b změna akreditivu v rámci exportního financování vystaveného ve prospěch českého vývozce, pokud je jeho vystavení výslovně požadováno ČEB

bez poplatku

3.4 zaregistrování akreditivu

1000,- Kč

3.5 předběžná kontrola dokumentů

80,- Kč za každý dokument, max. 1000,- Kč

3.6a výplata z akreditivu, resp. přezkoumání dokumentů

0,25 % z vyplacené částky, min. 2000,- Kč
3.6b výplata z akreditivu, resp. přezkoumání dokumentů při akreditivu nad ekvivalent 1 mil. EUR Individuálně

3.7 převod akreditivu

0,15% z částky převedeného akreditivu, min. 1000,- Kč

3.8 převod výnosu akreditivu ve prospěch klienta jiné banky v ČR

1000,- Kč

3.9 oznámení o postoupení výtěžku z akreditivu a/nebo přijetí neodvolatelného příkazu k úhradě

1000,- Kč

3.10 zrušení/vyvedení akreditivu z evidence při nečerpání

1000,- Kč

Výlohy za kurýrní služby jsou v plné výši účtovány klientovi

dokumentární akreditiv importní

3.11a vystavení akreditivu - s platností do 90 dnů

0,2% min. 1 000,- Kč

3.11b - za každých dalších započatých 90 dnů platnosti

0,15% min. 1 000,- Kč
3.11c vystavení akreditivu nad ekvivalent 1 mil. EUR individuálně

3.12 změna akreditivu (mimo zvýšení částky a prodloužení)

1 000,- Kč

3.13 zvýšení částky akreditivu

1 000,- Kč + 0,1 % ze zvýšení

3.14a prodloužení platnosti akreditivu - prodloužení do 90 dnů

0,2% min. 1 000,- Kč

3.14b - o každých dalších započatých 90 dnů

0,15% min. 1 000,- Kč

3.15a výplata z akreditivu nebo přijetí a přezkoumání dokumentů

0,2% z hodnoty dokumentů, min. 1000,- Kč
3.15b výplata z akreditivu, nebo přijetí a přezkoumání dokumentů při akreditivu nad ekvivalent 1 mil. EUR individuálně

3.16 odložená platba

0,2% z fakturované částky za každých započatých 30 dnů,
min. 1 000,- Kč

3.17 zrušení akreditivu nebo vyvedení z evidence v případě nečerpání

1 000,- Kč

Výlohy za kurýrní služby jsou v plné výši účtovány klientovi

dokumentární inkaso exportní (dodavatelské)

3.18 obstarání a výplata inkasa

0,2% z částky inkasa
min. 1 000,- Kč

3.19 inkaso s negativním výsledkem

1 000,- Kč

3.20 urgence platby

300,- Kč

Výlohy za kurýrní služby jsou v plné výši účtovány klientovi

dokumentární inkaso importní (odběratelské)

3.21 obstarání a výplata inkasa

0,2% z částky inkasa, min. 1000,- Kč

3.22 inkaso s negativním výsledkem

1 000,- Kč

3.23 vedení směnky určené k inkasu v portfoliu

2 000,- Kč

3.24 obstarání protestu směnky

1 000,-Kč + náklady spojené s protestem

4. Hotovostní platební styk

banka neposkytuje

5. Ostatní služby v rámci platebního styku

5.1 rezervace, blokace prostředků na účtu klienta z podnětu ČEB či k tomu oprávněné osoby

bez poplatku

5.2 rezervace, blokace prostředků na účtu klienta z podnětu klienta

200,- Kč

5.3 změny a opravy platebního příkazu

500,- Kč

5.4 storno platebního příkazu dosud neprovedené úhrady

500,- Kč

5.5 poptávkové řízení po platbě (reklamace z podnětu klienta)

500,- Kč

5.6 reklamace zahraniční banky v důsledku nekompletních či nejasných instrukcí klienta

300,- Kč + příp. výlohy zahraničních bank

5.7 vyhotovení výpisu z účtu

bez poplatku

5.8 vyhotovení kopie výpisu z účtu na požádání klienta

50,- Kč -

5.9 zaslání výpisu z účtu na adresu klienta (vč. poštovného)

30,- Kč -

5.10 vystavení potvrzení o provedení úhrady (na vyžádání klienta)

30,- Kč -

B. Vkladové účty a k nim poskytované služby

1.1. zřízení a vedení vkladového účtu bez poplatku

1.2. zrušení vkladového účtu

bez poplatku

úhrady ve prospěch účtu klienta (složení jistiny vkladu)

1.3 V CZK

bez poplatku

1.4 V cizí měně

bez poplatku

úhrady k tíži účtu klienta (vrácení jistiny a zasílání úroků)

1.5 V CZK

bez poplatku

1.6 V cizí měně

bez poplatku

1.7 vyhotovení výpisu z účtu

bez poplatku

1.8 zaslání výpisu z účtu na adresu klienta

bez poplatku

1.9 vyhotovení kopie výpisu z účtu na požádání klienta

50,- Kč

C. Bankovní záruky

vydané záruky

1.1. poplatek za vyhotovení smluvní dokumentace

individuálně

1.2 poplatek za vystavení záruky

individuálně

1.3 poplatek za potvrzení záruky

individuálně

1.4 poplatek za změnu záruky

individuálně

1.5 poplatek za uplatnění záruky

individuálně

přijaté záruky

1.6. avizování záruky

1 000,- Kč

1.7. avizování změny záruky

1 000,- Kč
1.8 uplatnění přijaté záruky 1 500,- Kč

D. Úvěrové obchody

1.1. poplatek za poskytnutí úvěru

individuálně

1.2 poplatek za správu úvěru

individuálně

1.3 poplatek za rezervaci zdrojů (závazková provize)

individuálně

1.4 poplatek za vyhotovení smluvní dokumentace

individuálně

1.5 poplatek za realizaci změn schválených podmínek financování

výše úvěru do ekvivalentu 10 mil. EUR, poplatek 50 000,- Kč

výše úvěru nad ekvivalent 10 a do 50 mil. EUR, poplatek 100 000,- Kč

výše úvěru nad ekvivalent 50 mil. EUR, poplatek 200 000,- Kč

malé a střední podniky bez ohledu na výši úvěru poplatek 5 000,- Kč

E. Odkup pohledávek

1.1. poplatek za rezervaci zdrojů (závazková provize) – do 3 měsíců

bez poplatku

1.2. poplatek za rezervaci zdrojů (závazková provize) – od 3 měsíců

individuálně

1.3. poplatek za vyhotovení smluvní dokumentace

max. 0,5% z objemu financování

F. Ostatní bankovní služby

1. Ostatní služby

1.1. pořízení kopie dokladu bez poplatku

1.2. vyhledání bankovního dokladu

bez poplatku

1.3. vyúčtování odměn za poskytnuté služby

bez poplatku

1.4. vystavení dokladu o úhradě odměny za poskytnutou službu

bez poplatku

1.5. neoprávněná reklamace klienta

bez poplatku

1.6. obstarání informací o zahraničních bankách

1 000,- Kč + skutečné náklady zahraniční banky

1.7. ostatní operace neuvedené v sazebníku prováděné na vyžádání klienta nebo třetích osob klientem pověřených, včetně vystavovaných potvrzení na vyžádání klienta a informací poskytovaných v souladu s obecně platnými právními předpisy

500,- Kč za každou započatou hodinu práce

2. Telekomunikační služby na žádost klienta

SWIFT

2.1 do tuzemska

30,- Kč za zprávu

2.2 do zahraničí

40,- Kč za zprávu

Dálnopis

2.3 do tuzemska

50,- Kč za zprávu

2.4 do Evropy

100,- Kč za zprávu

2.5 do mimoevropských států

150,- Kč za zprávu

Kurýr

2.6. Odeslání dokladů prostřednictvím kurýrní služby

dle skutečných účtovaných nákladů
* Platí pro platby v měně EUR v rámci zemí EU/EHP obsahující čísla účtu v mezinárodním formátu IBAN, banky příjemce ve formátu BIC – swiftový kód, kódem zpoplatnění SHA a bez jakýchkoli specifických požadavků na zpracování.

** Případy změn podmínek financování, na které se poplatek vztahuje, budou stanoveny v příslušné úvěrové smlouvě.

Nahoru

Copyright © 2012 ČEB, a.s., Všechna práva vyhrazena

Mapa stránek | Developed by MEDIA FACTORY