Obsah Menu Vyhledávání

Jazyková verze

  •  Čeština
  • English
  • Русский
  • Español
  • Türk
  • 中國

Sazebník cen (platný od 1. 10. 2018)

A. Platební účty

1. Platební účty

1.1 zřízení a vedení běžného účtu v CZK i CM

bez poplatku

1.2 zřízení každého dalšího účtu klienta v rámci téhož úvěrového případu

bez poplatku

1.3 zrušení běžného účtu v CZK i CM

bez poplatku

1.4 nadlimitní objem prostředků na všech běžných a komerčních běžných účtech

0,16 % z rozdílu mezi celkovým objemem prostředků na korunových a/nebo devízových běžných a komerčních účtech klienta k 31. prosinci a částkou 100 mil. Kč (účtováno jednou ročně)

1.5 rezervace, blokace prostředků na účtu klienta z podnětu ČEB či k tomu oprávněné osoby

bez poplatku

1.6 rezervace, blokace prostředků na účtu klienta z podnětu klienta

200,- Kč

1.7 vyhotovení výpisu z účtu

bez poplatku

1.8 vyhotovení kopie výpisu z účtu na požádání klienta

50,- Kč -

1.9 zaslání výpisu z účtu na adresu klienta (vč. poštovného)

30,- Kč -

1.10 vystavení potvrzení o provedení úhrady (na vyžádání klienta)

30,- Kč -

B. Platební styk

1. Bezhotovostní platební styk

tuzemský (v CZK)

1.1 odchozí platba

5,- Kč

1.2 odchozí platba expresní

200,- Kč

1.3 odchozí platba z účtů vedených v cizí měně

1%, min. 30,- Kč, max. 100,- Kč

1.4 příchozí platba

4,- Kč

1.5 příchozí platba na účty vedené v cizí měně

1%, min. 30,- Kč, max. 100,- Kč

zahraniční platební styk – platby do/ze zahraničí a cizoměnové platby v rámci ČR

1.6a odchozí platba

0,9%, min. 200,- Kč, max. 1500,- Kč
1.6b odchozí EuroPlatba do 50.000,- EUR včetně* 300,- Kč

1.7a příchozí platba

0,9%, min. 200,- Kč, max. 1000,- Kč
1.7b příchozí EuroPlatba do 50.000,- EUR včetně* 250,- Kč

1.8 vnitrobankovní převody mezi účty téhož klienta ČEB

bez poplatku

2. Dokumentární platební styk

dokumentární akreditiv exportní

2.1a avizování akreditivu, avizování zvýšení částky akreditivu

0,15 % z avizované částky min. 2000,- Kč

2.1b avizování akreditivu v rámci exportního financování vystaveného ve prospěch českého vývozce, pokud je jeho vystavení výslovně požadováno ČEB

bez poplatku
2.1c avizování akreditivu nad ekvivalent 1 mil. EUR individuálně

2.2 potvrzení akreditivu, zvýšení částky a/nebo prodloužení potvrzeného akreditivu

individuálně

2.3a změna akreditivu (mimo zvýšení částky)

1 000,- Kč

2.3b změna akreditivu v rámci exportního financování vystaveného ve prospěch českého vývozce, pokud je jeho vystavení výslovně požadováno ČEB

bez poplatku

2.4 zaregistrování akreditivu/zaregistrování změny akreditivu

1000,- Kč

2.5 předběžná kontrola dokumentů

80,- Kč za každý dokument, max. 1000,- Kč

2.6a výplata z akreditivu, resp. přezkoumání dokumentů

0,25 % z vyplacené částky, min. 2000,- Kč
2.6b výplata z akreditivu, resp. přezkoumání dokumentů při akreditivu nad ekvivalent 1 mil. EUR Individuálně

2.7 převod akreditivu

0,15% z částky převedeného akreditivu, min. 1000,- Kč

2.8 převod výnosu akreditivu ve prospěch klienta jiné banky v ČR

1000,- Kč

2.9 oznámení o postoupení výtěžku z akreditivu a/nebo přijetí neodvolatelného příkazu k úhradě

1000,- Kč

2.10 zrušení/vyvedení akreditivu z evidence při nečerpání

1000,- Kč

Výlohy za kurýrní služby jsou v plné výši účtovány klientovi

dokumentární akreditiv importní

2.11a vystavení akreditivu - s platností do 90 dnů

0,2% min. 1 000,- Kč

2.11b - za každých dalších započatých 90 dnů platnosti

0,15% min. 1 000,- Kč
2.11c vystavení akreditivu nad ekvivalent 1 mil. EUR individuálně

2.12 změna akreditivu (mimo zvýšení částky a prodloužení)

1 000,- Kč

2.13 zvýšení částky akreditivu

1 000,- Kč + 0,1 % ze zvýšení

2.14a prodloužení platnosti akreditivu - prodloužení do 90 dnů

0,2% min. 1 000,- Kč

2.14b - o každých dalších započatých 90 dnů

0,15% min. 1 000,- Kč

2.15a výplata z akreditivu nebo přijetí a přezkoumání dokumentů

0,2% z hodnoty dokumentů, min. 1000,- Kč
2.15b výplata z akreditivu, nebo přijetí a přezkoumání dokumentů při akreditivu nad ekvivalent 1 mil. EUR individuálně

2.16 odložená platba

0,2% z fakturované částky za každých započatých 30 dnů,
min. 1 000,- Kč

2.17 zrušení akreditivu nebo vyvedení z evidence v případě nečerpání

1 000,- Kč

Výlohy za kurýrní služby jsou v plné výši účtovány klientovi

dokumentární inkaso exportní (dodavatelské)

2.18 obstarání a výplata inkasa

0,2% z částky inkasa
min. 1 000,- Kč

2.19 inkaso s negativním výsledkem

1 000,- Kč

2.20 urgence platby

300,- Kč

Výlohy za kurýrní služby jsou v plné výši účtovány klientovi

dokumentární inkaso importní (odběratelské)

2.21 obstarání a výplata inkasa

0,2% z částky inkasa, min. 1000,- Kč

2.22 inkaso s negativním výsledkem

1 000,- Kč

2.23 vedení směnky určené k inkasu v portfoliu

2 000,- Kč

2.24 obstarání protestu směnky

1 000,-Kč + náklady spojené s protestem

3. Hotovostní platební styk

banka neposkytuje

4. Ostatní služby v rámci platebního styku

5.1 Změny, opravy a zrušení platebního příkazu před jeho provedením na žádost klienta

bez poplatku

5.2 Změny, opravy a zrušení platebního příkazu po jeho provedení na žádost klienta

500,- Kč + příp. výlohy zahraničních bank

5.3 Reklamace provedení příchozí nebo odchozí platby na žádost klienta nebo zprostředkující banky se žádostí o vyjasnění nekompletních údajů či instrukcí klienta

500,- Kč + příp. výlohy zahraničních bank

C. Vkladové účty a k nim poskytované služby

1.1. zřízení a vedení vkladového účtu bez poplatku

1.2. zrušení vkladového účtu

bez poplatku

úhrady ve prospěch účtu klienta (složení jistiny vkladu)

1.3 V CZK

bez poplatku

1.4 V cizí měně

bez poplatku

úhrady k tíži účtu klienta (vrácení jistiny a zasílání úroků)

1.5 V CZK

bez poplatku

1.6 V cizí měně

bez poplatku

1.7 vyhotovení výpisu z účtu

bez poplatku

1.8 zaslání výpisu z účtu na adresu klienta

bez poplatku

1.9 vyhotovení kopie výpisu z účtu na požádání klienta

50,- Kč

D. Bankovní záruky

vydané záruky

1.1. poplatek za poskytnutí / změnu produktu

individuálně

1.2 poplatek za vystavení / změnu záruční listiny

individuálně

1.3 záruční provize

individuálně

přijaté záruky

1.4 avizování záruky

1 000,- Kč

1.5 avizování změny záruky

1 000,- Kč
1.6 uplatnění přijaté záruky 1 500,- Kč

E. Úvěrové obchody

1.1. poplatek za poskytnutí / změnu produktu

individuálně

1.2 poplatek za rezervaci zdrojů (závazková provize)

individuálně

F. Odkup pohledávek

z kontraktu

1.1. poplatek za poskytnutí / změnu produktu

individuálně

z akreditivu

1.2 poplatek za poskytnutí / změnu produktu

individuálně

G. Ostatní bankovní služby

1. Ostatní služby

1.1. pořízení kopie dokladu bez poplatku

1.2. vyhledání bankovního dokladu

bez poplatku

1.3. vyúčtování odměn za poskytnuté služby

bez poplatku

1.4. vystavení dokladu o úhradě odměny za poskytnutou službu

bez poplatku

1.5. neoprávněná reklamace klienta

bez poplatku

1.6. obstarání informací o zahraničních bankách

1 000,- Kč + skutečné náklady zahraniční banky

1.7. ostatní operace neuvedené v sazebníku prováděné na vyžádání klienta nebo třetích osob klientem pověřených, včetně vystavovaných potvrzení na vyžádání klienta a informací poskytovaných v souladu s obecně platnými právními předpisy

500,- Kč za každou započatou hodinu práce

2. Telekomunikační služby na žádost klienta

SWIFT

2.1 do tuzemska

30,- Kč za zprávu

2.2 do zahraničí

40,- Kč za zprávu

2.5 do mimoevropských států

150,- Kč za zprávu

Kurýr

2.6. Odeslání dokladů prostřednictvím kurýrní služby

dle skutečných účtovaných nákladů
* Platí pro platby v měně EUR v rámci zemí EU/EHP obsahující čísla účtu v mezinárodním formátu IBAN, banky příjemce ve formátu BIC – swiftový kód, kódem zpoplatnění SHA a bez jakýchkoli specifických požadavků na zpracování.

** Případy změn podmínek financování, na které se poplatek vztahuje, budou stanoveny v příslušné úvěrové smlouvě.

Nahoru

Copyright © 2012 ČEB, a.s., Všechna práva vyhrazena

Mapa stránek | Developed by MEDIA FACTORY