Obsah Menu Vyhledávání

Jazyková verze

  •  Čeština
  • English
  • Русский
  • Español
  • Türk
  • 中國

Stížnosti

  • Kodexy
  • Pravidla pro vyřizování reklamací a stížností

Pravidla pro vyřizování stížností a reklamací 

České exportní banky, a.s.

se sídlem Praha 1, Vodičkova 34, PSČ 112 21

Stížnost či reklamaci může podat fyzická nebo právnická osoba (dále jen „oprávněná osoba“nebo „podatel“), která:

a) se domnívá, že Česká exportní banka, a.s. (dále jen „ČEB“) nesplnila své povinnosti sjednané vzávazkovém vztahu nebo své povinnosti plynoucí zprávních předpisů a tím byla dotčena na svých právech,

b) se domáhá ochrany svých subjektivních práv a zájmů nebo poukazuje ve svém zájmu na nedostatky v chování jednotlivých zaměstnanců a domáhá se jejich odstranění.

1. Způsob doručení stížnosti a reklamace

ČEB přijímá stížnosti nebo reklamace (dále jen „podání“)

v písemné formě na adresu:

Česká exportní banka, a.s.

podatelna

P.O. Box 870

Vodičkova 34

111 21 Praha 1

elektronicky na adresu:

podatelna@ceb.cz

cestou datové schránky:

ID: 4aydj3q

2. Náležitosti podání

1. Údaje o podateli (fyzická osoba: jméno a příjmení, datum narození; právnická osoba: obchodní firma/název, IČ)
2. kontaktní adresa, sídlo firmy, telefonický nebo e-mailový kontakt pro urychlení komunikace
3. popis namítaného postupu, reklamované skutečnosti/událost
4. útvar, příp. jméno zaměstnance, vůči jehož jednání podání směřuje
5. identifikace produktu (např. číslo smlouvy, číslo účtu apod.)
6. relevantní přílohy nebo doklady (např. výpis z účtu, kopie platebního příkazu, smlouva, apod.)

Pokud podání neobsahuje všechny potřebné náležitosti, ČEB má právo vyzvat oprávněnou osobu kjejich předložení ve stanovené lhůtě. Vpřípadě požadavku podatele na součinnost ze strany ČEB je ČEB povinna takovou součinnostposkytnout.

3. Důvody odmítnutí podání, lhůty promlčení a zánik práva

Podání nebude přijato, jestliže vpříslušné věci již rozhodl soud nebo řízení ve věci samé bylo již před soudem zahájeno. Ouvedených skutečnostech bude oprávněná osoba informována.

Vady plnění je nutné uplatnit reklamací bez zbytečného odkladu poté, co oprávněná osoba vady plnění zjistila, nejpozději ve lhůtě stanovené příslušnými smluvními ujednánímia právními předpisy a současně nejpozději v promlčecí lhůtě.

Právo na náhradu škody nebo újmy může oprávněná osoba u ČEB uplatnit ve tříleté lhůtě běžící ode dne, kdy měla povědomí o škodě a o osobě povinné k její náhradě. Tato lhůta končí nejpozději uplynutím 10 let ode dne, kdy škoda nebo újma vznikla. Z promlčených nároků ČEB plnění neposkytuje.

4. Lhůta pro vyřizování podání

Platební služby: Podání bude vyřízeno do 15 pracovních dnů podni jeho obdržení. Je-li překážka nezávislá na vůli ČEB odpovědět v této lhůtě, bude oprávněná osobao této skutečnosti včetně dané překážky informována a ČEB odpoví nejpozději do 35 pracovních dnů po dni obdržení podání.

Ostatní podání: Ostatní podání netýkající se platebních služeb budou vyřízena zpravidla do 30 kalendářních dní

Pokud nebude ČEB schopna tyto lhůty dodržet, bude oprávněnou osobu písemně informovat s odůvodněním delší lhůty na vyřízení a o stanoveném novém termínu pro vyřízení podání.

Do lhůt pro vyřízení podání se nezapočítávají lhůty pro opravu nebo doplnění podání oprávněné osoby, jakož i pro dodatečné získání dokumentů od oprávněné osoby či třetích stran nezbytných k prošetření podání.

5. Způsob odpovědi na podání

Odpověď bude podateli poskytnuta způsobem jím zvoleným v podání nebo poskytnuta pomocí komunikačního prostředku odpovídajícího předem stanovenému způsobu komunikace mezi podatelem a ČEB, pokud platná právní úprava nevyžaduje jiný prostředek pro poskytování odpovědi. Anonymní podání se interně prověřují, v případě opodstatněnosti přijme ČEB nápravná opatření, avšak vzhledem k anonymitě není výsledek šetření adresně odesílán ani zveřejněn.

6. Náklady na vyřízení

Za vyřízení podání nejsou ze strany ČEB účtovány žádné poplatky.

7. Možnost odvolání

Pokud oprávněná osoba není spokojena s vyřešením podání, má právo se proti tomuto výsledku odvolat. ČEB ve lhůtě 30 dní odvolání přezkoumá a oprávněnou osobu o výsledku přezkumu dopisem generálního ředitele ČEB informuje.

Nebude-li oprávněná osoba spokojena s vyřízením podání, může se v zákonem stanovených případech obrátit na Finančního arbitra České republiky (www.finarbitr.cz) nebo na regulátora, kterým je v tomto případě Česká národní banka (www.cnb.cz).

8. Závěrečná ustanovení

Tato Pravidla nabývají účinnosti dne 15. 8. 2018. Pravidla jsou veřejně přístupným dokumentem ČEB, jsou k dispozici k nahlédnutí na recepci ČEB na výše uváděné adrese, zároveň jsou zveřejněna na jejích internetových stránkách www.ceb.cz.

Nahoru

Copyright © 2012 ČEB, a.s., Všechna práva vyhrazena

Mapa stránek | Developed by MEDIA FACTORY