Obsah Menu Vyhledávání

Jazyková verze

  •  Čeština
  • English
  • Русский
  • Español
  • Türk
  • 中國

Stížnosti

Pravidla pro vyřizování stížností a reklamací
České exportní banky, a.s.

se sídlem Praha 1, Vodičkova 34, PSČ 112 21

Stížnost či reklamaci může podat fyzická nebo právnická osoba (dále jen „oprávněná osoba“), která:

a)      se domnívá, že Česká exportní banka, a.s. (dále jen „ČEB“) nesplnila své povinnosti sjednané v závazkovém vztahu nebo své povinnosti plynoucí z právních předpisů a tím byla dotčena na svých právech,

b)      se domáhá ochrany svých subjektivních práv a zájmů nebo poukazuje ve svém zájmu na nedostatky v chování jednotlivých zaměstnanců a domáhá se jejich odstranění.

1. Způsob doručení stížnosti a reklamace

ČEB přijímá stížnosti nebo reklamace (dále jen „podání“) 

v písemné formě na adresu:       elektronicky na adresu:               cestou datové schránky:

Česká exportní banka, a.s.

podatelna

P.O. Box 870

Vodičkova 34

111 21 Praha 1

podatelna@ceb.cz

ID: 4aydj3q

2. Náležitosti podání

Stížnost

 

Reklamace

1. jméno a příjmení stěžovatele

 

1. obchodní firma resp. název podatele, IČ podatele

2. kontaktní adresa, sídlo firmy, telefonický nebo e-mailový kontakt pro urychlení komunikace

 

2. kontaktní adresa, sídlo firmy, telefonický nebo e-mailový kontakt pro urychlení komunikace

3. popis postupu, který je předmětem stížnosti

 

3. popis reklamované skutečnosti

4. útvar, příp. jméno zaměstnance, vůči jehož jednání stížnost směřuje

 

4. identifikace produktu (např. číslo smlouvy, číslo účtu apod.)

5. relevantní přílohy nebo doklady

 

5. relevantní přílohy nebo doklady

3. Důvody odmítnutí podání, lhůty promlčení a zánik práva reklamace

Reklamace nebude přijata, jestliže v příslušné věci již rozhodl soud nebo řízení ve věci samé bylo již před soudem zahájeno. O uvedených skutečnostech bude oprávněná osoba informována.

Vady plnění je nutné uplatnit reklamací bez zbytečného odkladu poté, co oprávněná osoba vady plnění zjistila, nejpozději však v promlčecí době.

Právo na náhradu škody může oprávněná osoba u ČEB uplatnit ve tříleté lhůtě běžící ode dne, kdy se dozvěděla nebo mohla dozvědět o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá. Tato lhůta končí nejpozději uplynutím 10 let ode dne, kdy došlo k porušení povinnosti. Z promlčených nároků ČEB plnění neposkytuje.

4. Lhůta pro vyřizování podání

Podání bude vyřízeno zpravidla do 30 kalendářních dní. Pokud nebude ČEB schopna tuto lhůtu dodržet, bude oprávněnou osobu písemně informovat s odůvodněním delší lhůty na vyřízení a o stanoveném novém termínu pro vyřízení podání.

Do lhůt pro vyřízení podání se nezapočítávají lhůty pro opravu nebo doplnění podání oprávněné osoby, jakož i pro dodatečné získání dokumentů od oprávněné osoby či třetích stran nezbytných k prošetření podání.

5. Způsob odpovědi na podání

Odpověď bude podateli poskytnuta způsobem jím zvoleným v podání nebo poskytnuta pomocí komunikačního prostředku odpovídajícího předem stanovenému způsobu komunikace mezi podatelem a ČEB, pokud platná právní úprava nevyžaduje jiný prostředek pro poskytování odpovědi.

6. Náklady na vyřízení

Za vyřízení podání nejsou ze strany ČEB účtovány žádné poplatky.

7. Možnost odvolání

Pokud oprávněná osoba není spokojena s vyřešením podání, má právo se proti tomuto rozhodnutí odvolat. ČEB ve lhůtě 30 dní odvolání přezkoumá a oprávněnou osobu o výsledku přezkumu dopisem generálního ředitele ČEB informuje.

Nebude-li oprávněná osoba spokojena s vyřízením reklamace, může se v zákonem stanovených případech obrátit na Finančního arbitra České republiky (www.finarbitr.cz).  Nebude-li oprávněná osoba spokojena s vyřízením reklamace, může se také obrátit na regulátora, kterým je v tomto případě Česká národní banka (www.cnb.cz).

8. Závěrečná ustanovení

Tato Pravidla nabývají účinnosti dne 20. června 2017. Pravidla jsou veřejně přístupným dokumentem ČEB, jsou k dispozici k nahlédnutí na recepci ČEB na výše uváděné adrese, zároveň jsou zveřejněna na jejích internetových stránkách www.ceb.cz.

Nahoru

Copyright © 2012 ČEB, a.s., Všechna práva vyhrazena

Mapa stránek | Developed by MEDIA FACTORY