Obsah Menu Vyhledávání

Ochrana osobních údajů

Oznámení České exportní banky, a.s. o zpracování osobních údajů

Česká exportní banka, a.s. (dále jen „exportní banka“) přistupuje k problematice ochrany osobních údajů se zvýšenou pozorností. Při zpracování osobních údajů vychází exportní banka z ustanovení příslušných právních předpisů (např. zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, apod.) a klade zvláštní důraz především na zajištění důvěrnosti získaných osobních údajů.

Účel zpracování osobních údajů

Exportní banka zpracovává osobní údaje:

  • za účelem zpracování stanoveného zvláštním zákonem nebo nutného pro uplatnění práv či plnění povinností stanovených zvláštním zákonem (např. zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů);
  • za účelem jednání o uzavření smluvního vztahu;
  • za účelem plnění smlouvy uzavřené exportní bankou;
  • jedná-li se o oprávněně zveřejněné osobní údaje v souladu se zvláštním právním předpisem;
  • pro veškeré účely související s podnikatelskou činností exportní banky.

Kategorie osobních údajů

Exportní banka zpracovává pro účely bankovních obchodů následující osobní údaje fyzických osob: jméno, příjmení, bydliště, datum narození, adresa, e-mail, IČ, rodné číslo, místo narození, pohlaví, státní občanství, druh a číslo průkazu totožnosti, stát / orgán který průkaz vydal, doba platnosti průkazu.

Kategorie subjektů údajů

Exportní banka zjišťuje a zpracovává osobní údaje o osobách včetně rodného čísla, pokud jim bylo přiděleno, vyjma citlivých údajů o fyzických osobách, potřebné k tomu, aby bylo možno bankovní obchod uskutečnit bez nepřiměřených právních a věcných rizik pro exportní banku. Údaje musí být přiměřené právním a věcným rizikům bankovního obchodu se subjektem údajů a relevantní pro posouzení těchto rizik. Dále exportní banka zpracovává osobní údaje o svých stávajících a potencionálních zaměstnancích. Tyto údaje jsou zjišťovány a zpracovávány určenými zaměstnanci exportní banky, kteří jsou povinni dbát práva na ochranu soukromého a osobního života fyzických osob.

Kategorie příjemců

Exportní banka poskytuje osobní údaje:

  • státním orgánům, bankám, resp. dalším subjektům v rámci plnění povinností stanovených příslušnými právními předpisy (např. zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, atd.),
  • dalším subjektům v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem (viz. § 38 § 38a a 38b zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů),
  • dalším subjektům, pokud je to nezbytné pro ochranu práv exportní banky (např. pojišťovnám, soudům, soudním exekutorům, dražebníkům apod.); rozsah takto poskytnutých osobních údajů je omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku exportní banky.

Doba uchování osobních údajů

V případě udělení souhlasu fyzické osoby se zpracováním jejích osobních údajů uchovává exportní banka osobní údaje po dobu deseti let od jejich sdělení fyzickou osobou. V případě vzniku závazkového vztahu mezi právnickou osobou, jejímž jménem nebo za níž fyzická osoba jedná, nebo fyzickou osobou a exportní bankou uděluje fyzická osoba tento souhlas na dobu trvání závazkového vztahu mezi právnickou osobou, jejímž jménem nebo za níž fyzická osoba jedná, nebo fyzickou osobou a exportní bankou a dále na dobu dalších deseti let následujících po jeho skončení. Po uplynutí uvedených lhůt mohou být osobní údaje v rámci exportní banky uchovávány pouze pro účely archivnictví.

Poučení

Fyzická osoba poskytující exportní bance své osobní údaje má právo přístupu k poskytnutým osobním údajům a je oprávněna po exportní bance formou písemné žádosti požadovat informaci o osobních údajích, které o ní exportní banka zpracovává. Tuto informaci poskytne exportní banka za přiměřenou úhradu. Exportní banka nemá v souladu s ust. zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, povinnost poskytnout fyzické osobě tyto údaje bezplatně.

Nahoru

Copyright © 2012 ČEB, a.s., Všechna práva vyhrazena

Kariéra

Mapa stránek | Developed by MEDIA FACTORY