Obsah Menu Vyhledávání

Aktuality

29.1.2009

Milan Hovorka: Podpoříme firmy v Indii i v dalších vzdálenějších teritoriích

29. leden 2009 (Exportér) - Náměstek ministra průmyslu a obchodu Milan Hovorka je v jednom kole. Významný pokles exportu tuzemských firem a potřeba podat jim pomocnou ruku představují pro stát velkou výzvu. Co nabízí ve vztahu k Indii, k druhé nejlidnatější zemi světa, na to se ptal magazín Exportér.

Exportér: V souvislosti s globální hospodářskou krizí a propadem poptávky v zemích EU vystupuje do popředí nutnost diverzifikace českého exportu a jeho podpora ze strany státu. Jaká teritoria jsou z vašeho pohledu prioritní?

Potřeba diverzifikace exportu nesouvisí bezprostředně s hospodářskou krizí. Je to úkol, kterému se na ministerstvu věnujeme delší dobu. Snažíme se upozorňovat firmy, že musí být schopny nalézt místo i na trzích vzdálených, ať už zámořských nebo těch, které jsou na východ od republiky. Této filozofii přizpůsobujeme i kroky v oblasti podpor y exportu. Posilujeme kapacity a svoje aktivity směřujeme do teritorií, u nichž je vysoký potenciál pro růst českého exportu. O tom je koncept tzv. prioritních zemí, ať už se to týká Asie, Středního a Blízkého východu, Latinské Ameriky a samozřejmě zemí SNS.

Exportér: V této souvislosti je povzbudivé, že jste koncem loňského roku navštívil Indii a jednal zde s jejími představiteli. Jaký dojem jste získal ohledně spolupráce a prohloubení obchodních vazeb?

V Indii jsem byl jako člen delegace vedené ministrem průmyslu a obchodu Martinem Římanem a provázené podnikatelskou misí. Cesta byla plně v linii politiky, kterou jsem zmínil výše. Jejím cílem bylo otevřít dveře pro naše firmy a zvýšit povědomí o České republice v zemi, která patří k největším ekonomikám světa a k našim dlouhodobým obchodním partnerům. Vyznačuje se obrovským vnitřním trhem a má ohromný potenciál v oblastech, jako jsou informační technologie, farmaceutický či automobilový průmysl. Možnosti pro naše exportéry spočívají i v tom, že Indie musí nadále řešit zásadní problémy v oblasti modernizace či budování dopravní infrastruktury, telekomunikací, odpadového i vodního hospodářství. Dojem byl tedy vesměs pozitivní jak z pohledu existujících příležitostí, tak zájmu proměnit je do konkrétních forem spolupráce.

Exportér: Součástí cesty byly federální státy Tamilnádu a Assam. Jaké možnosti pro investice a export podle vás nabízejí?

Jedná se o dvě oblasti s velmi rozdílným charakterem. Stát Tamilnádu je svazovým státem, kam směřovaly dodávky průmyslového zařízení již v době bývalého Československa. Jednou z možných forem spolupráce je tedy rekonstrukce či modernizace stávajících výrobních kapacit. Je zde však i řada nových příležitostí. Tamilnádu je industriální oblastí, v níž se výrazně profiluje automobilový průmysl, těžké i lehké strojírenství, potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl. Město Chennai je významným námořním přístavem, který podporuje rozvoj investic do pozemní dopravní infrastruktury. Všude je patrný vzestup životní úrovně. Roste střední vrstva a s ní poptávka po spotřebním zboží, po automobilech, ale i po kvalitě veřejných služeb, jako je hromadná doprava nebo zdravotnictví. Stát Assam, který je jedním ze svazových států severovýchodní Indie, je naproti tomu pro naše podnikatele téměř neprobádaným územím. Přitom jde o území, kam bude v příštích letech směřovat řada prostředků z veřejných zdrojů na podporu hospodářského a sociálního rozvoje. A to by mohla být příležitost pro české firmy. Mohly by se zapojit do budování dopravní infrastruktury, včetně vybavení a modernizace místních letišť, dalšího rozvoje potravinářského průmyslu, ať už se jedná o zpracování rýže či výstavbu pivovarů. A pak je zde velký potenciál v oblasti hydroenergetiky. Tím jsem se dostal k energetice, kterou považuji za vůbec jednu z nejperspektivnějších oblastí pro další rozvoj dvoustranné spolupráce, a to v celoindickém měřítku. Indie má akutní nedostatek energie. Nízký instalovaný výkon je často překážkou pro vznik nových výrobních provozů. Nezřídka dochází k výpadku proudu. Indie nemůže uvažovat o dlouhodobě udržitelném růstu, nevyřeší-li tento problém včas a efektivně. Naše zkušenosti a kapacity by jim v tom mohly pomoci, ať už se jedná o dodávky energetického zařízení či jejich výrobu v Indii, budování nových zdrojů i využití obnovitelných zdrojů. O těchto otázkách jsme jednali nejen v obou zmíněných státech, ale i v hlavním městě Dillí, které jsme v rámci cesty navštívili. * Exportér: Můžete zhodnotit konkrétní výsledky cesty do Indie? Ve všech místech, která jsme navštívili, jsme organizovali podnikatelské semináře. Ty se staly výbornou příležitostí k setkání českých firem s jejich indickými partnery. Během nich došlo k posílení stávajících a navázání nových obchodních partnerství. Rozpracována byla řada kontraktů. Pevně věřím, že tyto kontrakty budou realizovány a že brzy dostaneme úroveň obchodního obratu mezi oběma zeměmi k hranici dvou miliard USD.

Exportér: Jaké další kroky na podporu exportu do Indie mohou firmy ze strany MPO očekávat?

Předně se nyní potkáme se zástupci Hospodářské komory, která organizovala podnikatelskou misi, abychom zhodnotili výsledky a řekli si, co dalšího bychom mohli udělat na podporu rozpracovaných projektů. Nadále budeme sledovat příležitosti indického trhu a přibližovat je firmám. Prostřednictvím našich zastupitelských úřadů v Dillí a Bombaji a zahraniční kanceláře CzechTrade v Bombaji jim nabídneme asistenční služby usnadňující orientaci v přístupu na trh. A také zvážíme, zdali je stávající kapacita a dislokace zástupců státu v Indii dostatečná z hlediska pokrytí potřeb našich firem. Nedávno přijatá opatření v oblasti posílení kapitálové síly ČEB a pojišťovací kapacity EGAP zajistí, že budou i dostatečné zdroje pro vývoz. S Indií máme rozpracovanou dvoustrannou mezivládní dohodu o hospodářské spolupráci. Chtěli bychom ji sjednat co nejdříve tak, abychom se ve smíšeném výboru vytvořeném v jejím rámci potkali s našimi indickými partner y ještě v letošním roce. Budeme se také intenzivně zabývat tím, jak bychom využili skutečnosti, že ČR má s Indií jako jedna z mála zemí uzavřenu dohodu o spolupráci v oblasti využívání jaderné energie pro mírové účely. Rozvoji vztahů by jistě napomohlo i úspěšné zakončení jednání o liberalizaci světového obchodu, která již delší dobu probíhají v rámci Světové obchodní organizace.

Alexandra Mostýn

Copyright © 2012 ČEB, a.s., Všechna práva vyhrazena

Kariéra

Mapa stránek | Developed by MEDIA FACTORY