Obsah Menu Vyhledávání

Aktuality

Více úvěrů pro subdodavatele tuzemských vývozců

Česká exportní banka, a.s. (ČEB) a Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s (ČMZRB) uzavřely z podnětu Ministerstva průmyslu a obchodu smlouvu o obchodním zastoupení. Na jejím základě se ČMZRB zapojí do intenzivnějšího zprostředkování nabídky produktů podporujících zvýhodněné financování exportu.

„Cílem užší spolupráce dvou specializovaných státních bank je zlepšit komfort poskytování produktů podpory exportu využitím pobočkové sítě ČMZRB, propojit co nejvíce dosud zcela oddělenou produktovou nabídku obou bank a zvýšit tak komplexnost působení zvýhodněných forem financování, nabízených v rámci politiky podpory exportu a podpory malého a středního podnikání, “ říká Ing. Milan Hovorka, náměstek ministra průmyslu a obchodu zodpovědný za oblast zahraničního obchodu.

Prvním z produktů ČEB je záruka za úvěr pro subdodavatele tuzemských vývozců - proexportní platební záruka. „Zájemci o záruku, která usnadňuje získání úvěrů od spolupracujících bank (Česká spořitelna, a.s., Československá obchodní banka, a.s., Raiffeisenbank a.s. a GE Money Bank, a.s.) mohou obdržet informace a podat žádost o záruku ČEB prostřednictvím našich poboček v Brně, Hradci Králové, Ostravě, Plzni a Praze a pracoviště v Českých Budějovicích,“ přiblížil výhody propojení aktivit bank pro jejich klienty Ing. Ladislav Macka, generální ředitel ČMZRB.

Základní parametry společně nabízeného produktu upřesnil Ing. Jiří Klumpar, generální ředitel ČEB: „Záruku lze poskytnout subdodavatelům s obratem do 50 mil. EUR (1 250 mil. Kč). Odběratelem subdodavatele, který žádá o záruku za úvěr, musí být právnická osoba, která prokazatelně vyváží produkt či službu, jejíž součástí je subdodávka financovaná s účastí zaručovaného úvěru.“ Výše záruky může činit až 100 % jistiny úvěru, maximálně však 80 % ceny subdodávky financované ze zaručovaného úvěru. Maximální obvyklá výše záruky činí 30 mil. Kč a doba ručení až 2 roky (záruky přesahující tato omezení je možné řešit individuálně). Záruka může být poskytnuta pouze k úvěru na financování provozních výdajů souvisejících se smlouvou o subdodávce. Zaručovaný úvěr může být čerpán na nákup surovin, materiálů a výrobků (materiálové náklady) a osobní náklady.

Česká exportní banka, a.s.

Česká exportní banka, a.s. (ČEB) je specializovaná bankovní instituce pro státní podporu vývozu přímo a nepřímo vlastněná státem. Vznikla v roce 1995 a tvoří nedílnou součást systému státní proexportní politiky. Posláním ČEB je státní podpora vývozu, a to poskytováním a financováním vývozních úvěrů a dalších služeb s vývozem souvisejících. ČEB tak doplňuje služby nabízené domácí bankovní soustavou o financování vývozních operací vyžadující dlouhodobé zdroje financování za úrokové sazby a v objemech, které jsou pro vývozce na bankovním trhu ve stávajících tuzemských podmínkách jinak nedosažitelné. Umožňuje tím českým vývozcům vstupovat do soutěže na mezinárodním trhu za podmínek srovnatelných s těmi, které využívá jejich hlavní zahraniční konkurence. Mezi nejvyhledávanější produkty ČEB patří státem podporované úvěry, bankovní záruky, financování výroby pro vývoz a další služby spojené s financováním exportu.

Kontakt:
Česká exportní banka, a.s.
Vodičkova 34
P.O. Box 870
111 21 /Praha1
Tel.: 222 843 111

e-mail: ceb@ceb.cz
internet: www.ceb.cz

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Banka byla založena v roce 1992. Vlastníkem všech akcií banky s hlasovacím právem je Česká republika, zastoupená Ministerstvem financí, Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu. V současné době je hlavním posláním ČMZRB usnadňovat prostřednictvím specializovaných bankovních produktů přístup k finančním prostředkům zejména malým a středním podnikatelům a v souladu se záměry hospodářské politiky vlády ČR a regionů napomáhat rozvoji i dalších vybraných oblastí ekonomiky, které vyžadují veřejnou podporu. Klientům banka nabízí bankovní záruky, zvýhodněné úvěry a navazující bankovní služby. Banka spravuje rozsáhlé portfolio záruk a dotací poskytnutých na opravy bytových domů. Součástí činnosti banky je také financování projektů ke zlepšení technického stavu infrastruktury a rozvoj měst a obcí. Pro tyto účely využívá také prostředky od mezinárodních finančních institucí a strukturálních fondů.

Kontakt:

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
Jeruzalémská 964/4
110 00 Praha 1
Tel.: 255 721 111

e-mail: info@cmzrb.cz
internet: www.cmzrb.cz

Datum: 30.9.2013 11:00:00

Copyright © 2012 ČEB, a.s., Všechna práva vyhrazena

Kariéra

Mapa stránek | Developed by MEDIA FACTORY