Agentura pro mezivládní obrannou spolupráci a Česká exportní banka podepsaly memorandum o spolupráci

Tiskové zprávy

Brno - Ve středu 6. října proběhl, za účasti ministra obrany Lubomíra Metnara, na veletrhu IDET v Brně slavnostní podpis memoranda, které zahájí úzkou spolupráci mezi Agenturou pro mezivládní obrannou spolupráci (AMOS) a Českou exportní bankou (ČEB). Cílem této spolupráce je zajištění udržitelnosti a rozvoje technologicko-průmyslových schopností obranného a bezpečnostního průmyslu ČR.

Memorandum podepsali ministr obrany Lubomír Metnar, ředitel AMOS Aleš Vytečka a předseda představenstva ČEB Jaroslav Výborný s Jiřím Schnellerem, členem představenstva ČEB. Memorandum vzniklo v reakci na vládní Strategii vyzbrojování a podpory obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky do roku 2030. Ta stanovuje, že v rámci podpory rozvoje obranného průmyslu ČR a v rámci jeho úspěšného působení na zahraničních trzích jsou, při naplňování cílů zahraničně-bezpečnostní politiky ČR, využívány i nástroje a instituce státní podpory exportu včetně nástrojů České exportní banky.

„Podpis memoranda velmi vítám a věřím, že spolupráce s AMOS umožní další rozvoj českého průmyslu a vývoj nových technologií za podpory České exportní banky,” uvedl předseda představenstva ČEB Jaroslav Výborný.

Obě instituce budou mimo jiné spolupracovat při přípravě finančních nástrojů v případě realizace prodeje vojenského a bezpečnostního materiálu na mezivládní úrovni nebo v případě realizace prodeje s podporou AMOS. Za účelem naplňování stanovených cílů spolupráce bude zřízen speciální expertní tým, jehož základní agendou bude hledání vhodných řešení pro financování vývozu českých společností v sektoru obranného a bezpečnostního průmyslu ČR.

Agentura pro mezivládní obrannou spolupráci je organizačním celkem resortu Ministerstva obrany České republiky, který je přímo podřízen ministru obrany. AMOS v rámci své působnosti zajišťuje vládní podporu subjektům obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky při prodeji vojenského materiálu na mezivládní úrovni. Jeho rolí je řídit konsolidaci předkládané nabídky vojenského materiálu českých podniků zahraničnímu odběrateli na státní úrovni a prověřovat stabilitu a důvěryhodnost českého dodavatele žádajícího o spolupráci. V neposlední řadě pak posuzuje právní a finanční aspekty nabídky cizí vládě a zpracovává materiál určený k projednání vládě České republiky, kterým bude schváleno předložení obchodní nabídky cizí vládě na mezivládní úrovni.


Česká exportní banka, a.s., je specializovaná bankovní instituce pro státní podporu vývozu vlastněná státem. Českým vývozcům, dodavatelům pro vývoz a investorům do zahraničí poskytuje finanční produkty a poradenství pro export do rizikovějších teritorií a na perspektivní trhy. Posláním ČEB je, v souladu s cíli hospodářské politiky České republiky, posilovat internacionalizaci českých firem a konkurenceschopnost českého exportu. ČEB proto českým vývozcům a dodavatelům pro vývoz nabízí produkty a služby, které jim umožňují vstupovat do soutěže o zahraniční zakázky na mezinárodním trhu za podmínek srovnatelných s těmi, které využívá jejich zahraniční konkurence. Českým investorům do zahraničí banka nabízí produkty a služby, které jim umožňují internacionalizaci jejich podnikání a přímou přítomnost na zahraničních trzích. V souladu s platnou strategií banky patří mezi hlavní cíle také podpora obranného a bezpečnostního průmyslu.

Datum: 6. 10. 2021 13:11:00