Dokumentární platby

Dokumentární platby představují způsob, jak lze zabezpečit, aby si exportér prostřednictvím dokumentů ponechal kontrolu nad zbožím až do jeho zaplacení. Jedná se de facto o placení proti zboží, a to proti dispozičním dokumentům, které toto zboží představují, nebo proti uvolnění zboží ve prospěch importéra.

Dokumentární platby minimalizují obchodní riziko a jako kvalitní platební instrument představují možnost získat výhodnější cenové podmínky.

Dokumentární akreditiv

Dokumentární akreditiv je písemný závazek banky, který vystavuje na základě požadavku klienta (příkazce, kupujícího, aplikanta), že poskytne určité osobě (příjemci akreditivu, oprávněnému, prodávajícímu, beneficientovi) určité plnění, pokud příjemce akreditivu splní do určité doby podmínky akreditivu stanovené příkazcem.

U dokumentárního akreditivu, na rozdíl od dokumentárního inkasa, je v závazku banka.

Dokumentární inkaso

Dokumentární inkaso je forma platebního styku, kdy je vydání obchodních dokumentů a případné uvolnění zboží podmíněno zaplacením, přijetím (akceptem) finančních dokumentů, nebo splněním jiných podmínek ze strany dovozce (odběratele, trasáta).

Dokumentární inkaso je vždy platebním závazkem dovozce, nikoliv banky.

Česká exportní banka zpracovává výhradně dokumentární akreditivy řídící se UCP 500 nebo UCP 600 a dokumentární inkasa, která se řídí URC 522.

Dokumentární akreditivy (exportní i importní) i dokumentární inkasa (exportní i importní) jsou v ČEB zpracovávány především v souvislosti s poskytováním podpořeného financování:

  • s poskytnutým financováním exportu formou přímých úvěrů exportérovi nebo zahraniční osobě na základě uzavřené smlouvy o úvěru,
  • s poskytnutým financováním výroby pro export formou přímých úvěrů exportérovi nebo výrobci nebo
  • s poskytnutými bankovními zárukami.

Formuláře ke stažení: