ČESKÁ EXPORTNÍ BANKA
VÝROČNÍ FINANČNÍ ZPRÁVA 2023
23
23=
představení nových produktů na podporu vývozně
orientovaných podniků
nárůst objemu poskytnutých
produktů o37 % na 6,8 mld. Kč
obchodně nejúspěšnější rok
za posledních 9 let
974 mil. Kč– historicky nejvyšší zisk ČEB
před zdaněním od jejího vzniku vroce 1995
výrazná podpora strategických
segmentů ekonomiky
snížení nevýkonných pohledávek
na 1 % zobjemu jistin úvěrů
úspěšná spolupráce
skomerčním bankovním sektorem
3
Úvodní slovo předsedy
Představenstva
Vážení akcionáři, vážení obchodní partneři,
přes řadu výzev, které přinesl, byl rok 2023 pro Českou exportní banku, a.s.
(ČEB) vřadě aspektů jedním znejúspěšnějších vjejí téměř třicetileté historii.
Ivuplynulém roce banka pokračovala vprocesu proměny vmoderní aaktivní
finanční instituci, která svým klientům apartnerům nabízí řešení ahodnotu.
Stále se zhoršující mezinárodní bezpečnostní situace, slabý růst
mezinárodního obchodu, cenová volatilita vstupů asurovin, pokles poptávky
ipřetrvávající inflační tlaky vytvořily vroce 2023 prostředí, které negativně
ovlivňovalo české dodavatele pro vývoz avývozce.
Ipřes výše uvedené limitace se ČEB podařilo vroce 2023 splnit vytýčené
strategické cíle. Vvaznosti na novelu zákona č. 58/1995 Sb. opojišťování
a financování vývozu se státní podporou představila banka v prvním
čtvrtletí roku 2023 zcela nové produkty podporující zvyšování mezinárodní
konkurenceschopnosti českých vývozně orientovaných podniků. ČEB je nyní
schopna podpořit české firmy, ukterých export představuje alespoň čtvrtinu
ročních tržeb akteré chtějí posílit svou mezinárodní konkurenceschopnost.
Nově představené produkty tvořily vroce 2023 téměř 40 % poskytnutých
úvěrů. Produktová nabídka ČEB je tak obdobná jako nabídka zahraničních
exportních bank a agentur, které podporují vývoz v konkurenčních
ekonomikách.
Celkově loni ČEB poskytla na podporu českých vývozně orientovaných
podniků a českých investorů expandujících v zahraničí produkty
podpořeného financování vobjemu 6,8 miliard korun, což je o37 % více,
než tomu bylo vroce 2022. Co do finančního objemu podepsaných smluv
se jedná onejlepší výsledek za posledních devět let. Bance se dále dařilo
snižovat objem nevýkonných pohledávek, jejichž podíl na celkové výši jistin
úvěrového portfolia činil na konci roku 2023 pouze 1 %. Nárůst objemu
obchodů spojený svývojem tržních úrokových sazeb aodpovědný přístup
k provozním nákladům banky se projevily ve zlepšených ukazatelích
rentability avzisku, který předčil očekávání aza rok 2023 dosáhl téměř
jedné miliardy korun před zdaněním. Jedná se ohistoricky nejvyšší zisk ČEB
od jejího vzniku vroce 1995.
4
Strategické směřování ČEB je plně vsouladu spremisami nově schválené
Exportní strategie České republiky 2023–2033. Jedná se zejména opodporu
strategických sektorů ekonomiky, podporu ESG tranzice a růstových
segmentů ekonomiky svysokou přidanou hodnotou avneposlední řadě
také opodporu podniků posilujících svou mezinárodní konkurenceschopnost
skrze investice vzahraničí. Důležitým aspektem při naplňování potřeb
českých vývozně orientovaných podniků inadále zůstává úzká spolupráce
ČEB skomerčním bankovním sektorem, ato zejména voblasti klubového
asyndikovaného financování.
Rok 2023 byl pro ČEB klíčový ive smyslu její budoucnosti. Vlistopadu2023
rozhodla vláda České republiky ozahájení integračního procesu mezi ČEB
aNárodní rozvojovou bankou (NRB). Cílem tohoto procesu je vytvoření
kapitálově silné skupiny pro realizaci podpory malých astředních podniků,
exportu a financování infrastrukturních projektů, a významné zvýšení
úvěrové azáruční kapacity NRB odesítky miliard korun bez dodatečných
nákladů pro státní rozpočet. ČEB bude jako 100% dceřiná společnost NRB
inadále působit jako regulovaná banka atzv. Export Credit Agency (ECA)
specializovaná na exportní financování. Jedná se odobrou zprávu pro
českou ekonomiku na její cestě transformace vekonomiku postavenou na
inovacích, přidané hodnotě, finálních produktech aodpovědnosti kživotnímu
prostředí.
Vážení akcionáři, vážení obchodní partneři, dovolte, abych Vám poděkoval
za spolupráci apodporu vroce 2023 azároveň poděkoval zaměstnancům
České exportní banky, a.s. za jejich práci, nasazení aodhodlání dále přetvářet
ČEB vmoderní finanční instituci.
Ing. Daniel Krumpolc
předseda Představenstva agenerální ředitel