Sazebník cen za poskytované služby

Všeobecná ustanovení


1. Ceny v Sazebníku cen za poskytované služby (dále jen „sazebník“) neuvedené se stanoví zvláštní dohodou mezi Českou exportní bankou, a.s. (dále jen „ČEB“) a klientem.

2. Kromě poplatků, odměn a ceny za služby uvedené v sazebníku je ČEB oprávněna účtovat k tíži klienta i další náklady účtované bankami či jinými osobami při zajištění příslušné operace, není-li dohodnuto jinak. Dále je postupováno přiměřeně dle ustanovení bodu 5. a 6.

3. Poplatky prováděné v souvislosti s platebním stykem a zúčtováním zahrnují poplatky ČEB a poplatky zprostředkujících bank. Úhrada těchto poplatků se řídí volbou příkazce. Volba BEN znamená, že poplatky ČEB a poplatky zprostředkujících bank hradí příjemce úhrady. U volby SHA příkazce úhrady určuje, že klient ČEB hradí pouze poplatky ČEB a u volby OUR hradí poplatky ČEB i poplatky zprostředkujících bank příkazce úhrady.

4. ČEB je oprávněna opatřit si všechny podklady, které považuje za nezbytné k poskytnutí služby klientovi - majiteli účtu, a to na jeho náklady. Klient je povinen tyto náklady k datu uvedenému ve vyúčtování ČEB uhradit.

5. Výše ceny za služby a výše poplatků a odměn je v sazebníku stanovena v Kč. Ceny za služby, poplatky a náklady se hradí v Kč, v měně platby nebo v měně, v níž je veden účet, na jehož vrub nebo v jehož prospěch se provádí příslušná platba. Pro přepočet ceny za služby, poplatků a nákladů stanovených v Kč do příslušné měny se používá aktuální kurz deviza nákup ČEB platný v den přeúčtování.

6. Úhrada ceny za služby, poplatků, odměn a nákladů se provádí bezhotovostním převodem částky odpovídající ceně za poskytnuté služby, má-li klient u ČEB zřízený platební účet, započtením pohledávky ČEB na úhradu ceny služby proti pohledávce klienta na výplatu peněžních prostředků z účtu, který u ČEB vede. Za tím účelem udržuje klient na platebním účtu minimální zůstatek ve výši 1.500,- Kč, resp. ve výši uvedené ve Smlouvě o platebním účtu.

V případě, že klient nevede u ČEB platební účet nebo není možné provést započtení pohledávek, uhradí klient ČEB cenu za služby, poplatky a náklady na základě vyúčtování ve lhůtě a způsobem v něm uvedeným nebo snížením vyplacené částky úroku či jistiny o částku odpovídající ceně za služby, poplatkům a nákladům (o započtení pohledávek ČEB a klienta platí výše uvedené).

7. ČEB je povinna vydat klientovi na požádání doklad o zaplacení ceny za služby, pokud tento údaj není zřejmý z dokladu o poskytnuté službě v platebním styku.

8. Pro přepočet jedné měny na druhou měnu pro téhož klienta (konverze měn v rámci příchozích a odchozích plateb) se používají prodejní a nákupní kurzy podle kurzovního lístku ČEB platného ke dni konverze, tj. den provedení převodu platby z účtu klienta, resp. den připsání platby na účet klienta (dále jen "kurz ČEB") takto:

a)    Platby znějící na Kč z účtu vedeného v cizí měně se přepočítají kurzem ČEB „Deviza-nákup“;

b)   Platby znějící na jinou měnu než Kč z účtu vedeného v Kč se přepočítají kurzem ČEB „Deviza-prodej“;

c)    Platby znějící na jinou měnu než Kč z účtu vedeného v jiné cizí měně se přepočítají kurzem ČEB „Deviza-prodej“ do Kč a kurzem ČEB „Deviza-nákup“ do měny účtu;

d)   Kč platby došlé na účet vedený v cizí měně se přepočítají kurzem ČEB „Deviza-prodej“;

e)    Platby znějící na jinou měnu než Kč došlé na účet vedený v Kč se přepočítají kurzem ČEB „Deviza-nákup“;

f)    Platby znějící na jinou měnu než Kč došlé na účet vedený v jiné cizí měně se přepočítají kurzem ČEB „Deviza-nákup“ do Kč a kurzem ČEB „Deviza-prodej“ do měny účtu.

9. Platný sazebník je zveřejňován v sídle a na webové stránce ČEB.

10. Ceny za služby podléhající dani z přidané hodnoty jsou uvedeny bez této daně. V souladu s ustanovením § 51 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou služby poskytované v rozsahu tohoto předpisu považovány za finanční činnosti osvobozené od daně z přidané hodnoty bez nároku na odpočet daně, s výjimkou části G. Ostatní bankovní služby, které podléhají základní sazbě daně z přidané hodnoty, neuplatní-li se režim přenesené daňové povinnosti na příjemce plnění.