Úvěr na investice v zahraničí

 • Zvažujete akvizici, či investici v zahraničí?
 • Přemýšlíte o refinancování, posílení finanční pozice nebo rozvoji vaší zahraniční dceřiné společnosti?
 • Zvažujete převzetí zahraniční společnosti, která je zatím vaším významným dodavatelem, konkurentem nebo posílí vaší pozici na zahraničním trhu?

ŘEŠENÍM JE ÚVĚR NA INVESTICE V ZAHRANIČÍ OD ČESKÉ EXPORTNÍ BANKY


1. Komu je Úvěr na investice v zahraničí určen:

 • Právnické osobě se sídlem v ČR nebo
 • zahraniční společnosti, tedy právnické osobě se sídlem v zahraničí, kterou česká právnická osoba ovládá skrze

- přímý či nepřímý podíl na základním kapitálu přesahující 50 %;
- kontrolu nadpoloviční většiny hlasovacích práv spojených s účastí na základním kapitálu společnosti;
- jmenování vedoucího orgánu společnosti (představenstva, dozorčí rady, správní rady, apod.).


2. Široká paleta účelů:

 • Založení zahraniční právnické osoby.
 • Akvizice podílu v zahraniční právnické osobě nebo zvýšení podílu v zahraniční právnické osobě.
 • Rozšíření podnikání zahraniční společnosti, kterým se rozumí zejména:

- pořízení hmotného investičního majetku v souvislosti s předmětem podnikání zahraniční společnosti (např. pořízení budov, pozemků, strojů, zařízení, technologie, dopravních prostředků);
- pořízení nehmotného investičního majetku v souvislosti s předmětem podnikání zahraniční společnosti (např. pořízení softwaru, licencí);
- technické zhodnocení v souvislosti s předmětem podnikání zahraniční společnosti (modernizace, rekonstrukce, rozšíření provozovny, apod.);
- služby nezbytné pro zahájení, rozšíření nebo zkvalitnění předmětu podnikání vykonávaného zahraniční společností.

 • Nákup práv duševního vlastnictví včetně autorských práv, práv z ochranných známek, průmyslových vzorů, patentů, technických postupů, know-how a goodwillu spojených s konkrétní zahraniční investicí.
 • Nákup práv, která vyplývají ze zákona cílové země nebo z uzavřené smlouvy, z licence či z povolení vydaných dle zákona (včetně koncesí k průzkumu, těžbě, kultivaci nebo využití přírodních zdrojů apod.).
 • Refinancovaní (refundace) již prokazatelně uskutečněné investice v zahraničí (dle výše uvedených účelů).
 • Splacení úvěru (prokazatelně využitého investorem k výše uvedeným účelům) v jiném peněžním ústavu.


3. Základní parametry Úvěru na investice v zahraničí:

Minimální doba trvání investice

3 roky

Splatnost úvěru

Standardně 3 až 10 let

 • v závislosti na konkrétních parametrech investice / podnikatelského záměru
 • při splatnosti kratší než 3 roky a refinancování již vynaložených zdrojů je nutné prokázat dobu trvání investice

Maximální výše úvěru

V závislosti na konkrétních parametrech investice / podnikatelského záměru

Vlastní zdroje

Minimálně 20 % (standardně požadováno 25 %)

Prokázání účelu

Ano. ČEB sleduje účelovost a požaduje její prokázání ze strany klienta

Úroková sazba

Fixní nebo pohyblivá

Měna úvěru

EUR / USD

Splácení

Stanoveno individuálně (obvykle ve čtvrtletních nebo pololetních splátkách)

Varianty úvěru

Úvěr může být poskytnut i jako revolvingový nebo syndikovaný

Pojištění a zajištění úvěru

Úvěr může být poskytnut pouze s vhodným zajištěním nebo s pojištěním (obvykle od společnosti EGAP – v souladu s podmínkami produktu If a I)

Pokud je úvěr poskytnut právnické osobě z ČR, ta může zdroje poskytnout dále zahraniční společnosti, kterou ovládá.


4. Nabízíme vám víc:

Zahraniční společnosti ovládané z ČR umíme poskytnout i veškeré další produkty z naší nabídky, včetně:

Pomůžeme vám také získat pojištění úvěrů a investic od společnosti EGAP (produkty If a I)


5. Zkušenosti našich klientů:

ENERGO-PRO, a.s.

Akvizice vodních elektráren a distribučních společností v Gruzii, Turecku a Bulharsku. Česká exportní banka, poskytla dceřiným společnostem ENERGO-PRO, a.s. od roku 2004 úvěry v objemu přesahujícím 18 miliard korun.

„Česká exportní banka byla a je jedním z hlavních partnerů ENERGO-PRO a.s. v oblasti financování projektů v Bulharsku, Gruzii a Turecku. Spolupráce s Českou exportní bankou byla vždy na velmi profesionální úrovni."

Jan Šťastný, manažer vztahů s bankami, ENERGO-PRO, a.s.

FERMAT Group, a.s.

Akvizice distribuční a servisní společnosti ve Spojených státech s Úvěrem na investice v zahraničí v objemu přes 2 miliony eur.

„Českou exportní banku aktivně doporučuji všem svým partnerům napříč strojírenským průmyslem.“

Jiří Ferenc, předseda představenstva FERMAT Group, a.s.