Whistleblowing

Pravidla pro podání oznámení ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (Vnitřní oznamovací systém)

KDO

Každý zaměstnanec a/nebo fyzická osoba, která se v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, kterou vykonává/vykonávala pro Českou exportní banku, a.s. (dále jen „Oznamovatel“) dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje příslušný právní předpis a tuto skutečnost hodlá oznámit či oznámila České exportní bance, a.s. (dále jen „Oznámení“).


CO

Skutečné nebo možné porušení obecně závazných předpisů, vnitřních norem nebo postupů České exportní banky, a.s. (dále jen „ČEB“), o kterém se Oznamovatel dozví, zejména v souvislosti s povinnostmi uloženými ČEB právními předpisy a regulatorními požadavky v oblasti zaměstnávání, ochrany soukromí a osobních údajů, regulace činnosti bank, podnikání na kapitálovém trhu a zneužití trhu včetně bezpečnosti sítí a informačních systémů.

KOMU

Oznámení se oznamuje vedoucímu oddělení Compliance nebo specialistovi compliance senior ČEB (dále jen „Odpovědný zaměstnanec“).

V případě, že se Oznámení týká činnosti oddělení Compliance, provádí se toto Oznámení k rukám předsedy představenstva, či jiného člena představenstva v jeho nepřítomnosti.

JAK

PÍSEMNĚ:

ÚSTNĚ:

Na adresu

Česká exportní banka, a.s.,
Vodičkova 34,
Praha 1, 111 21

 

Na obálku uvést

„Whistleblowing – NEOTVÍRAT“

Za přítomnosti Oznamovatele: O ústním Oznámení je sepsán Odpovědným zaměstnancem písemný záznam, který co do obsahu odpovídá protokolu podle § 18 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. K sepsanému protokolu se Oznamovatel může vyjádřit.

 

Telefonicky: na telefonní číslo +420 222 843 388. Hovory jsou monitorovány. V případě nesouhlasu s monitorováním je možné oznámení podat pouze písemně.

 

VAŠE TOTOŽNOST BUDE CHRÁNĚNA

I ANONYMNÍ OZNÁMENÍ BUDE PROŠETŘENO

K Oznámení můžete využít i jiný způsob (tzv. Externí oznamovací systém) tj. Oznámení podat např. ČNB, FAÚ, ÚOHS, ÚOOÚ.

Dalším způsobem je uveřejnění Oznámení, které může být využito pouze ve výjimečných případech, kdy nelze dosáhnout účelu Oznámení využitím Vnitřního oznamovacího systému či Externího oznamovacího systému. Vyjde-li následně najevo, že podmínky pro uveřejnění naplněny nebyly, jste za své jednání odpovědný podle příslušných právních předpisů. Oznamovatel je oprávněn nevyužít shora uvedených způsobů a Oznámení uveřejnit pouze v těchto případech:

a) ČEB nepřijala ve lhůtě vhodné opatření;

b) nečinností Oznamovatele by mohlo dojít k ohrožení významného veřejného zájmu, např. z důvodu nebezpečí z prodlení;

c) není možné bez podstoupení zvýšeného rizika podat oznámení u Ministerstva spravedlnosti ČR.

LHŮTY

ČEB je povinna Vaše Oznámení zaregistrovat a o tomto Vás informovat do 7 kalendářních dnů. Vaše Oznámení bude prošetřeno nejpozději do 3 kalendářních měsíců ode dne přijetí Oznámení. O výsledku budete informováni do 7 kalendářních dnů po skončení šetření, pokud Oznámení nebylo učiněno anonymně.