Prevence praní špinavých peněz (AML)

Česká exportní banka, a.s. v souladu s právními předpisy

  • zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění (dále jen „AML zákon“);
  • zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, v platném znění;
  • vyhláška ČNB č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,v platném znění;
  • nařízení vlády č. 210/2008 Sb., k provedení zvláštních opatření k boji proti terorismu,

přijala Postupy k zamezení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v podmínkách České exportní banky, a.s. (dále je „Postupy“), které jsou základním interním dokumentem v oblasti předcházení a boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Tyto Postupy jsou zároveň zaměřeny na odhalování legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Postupy jsou pravidelně aktualizovány a reflektují tak celkový vývoj dané problematiky na trhu se zaměřením na oblast exportního financování. Postupy jsou definovány s ohledem na skutečnost, že ČEB nemá pobočky, ani neprovádí hotovostní transakce.

Postupy jsou schvalovány představenstvem ČEB.

S ohledem na své zaměření ČEB poskytuje své produkty právnickým osobám a tyto osoby včetně statutárních orgánů identifikuje a kontroluje v souladu s AML zákonem. Termíny kontrol probíhají v závislosti na rizikové kategorii klienta. ČEB dále prověřuje členy statutárních orgánů, zda se nejedná opoliticky exponované osoby. Klienti jsou zároveň kontrolováni, zda nejsou vedeni na příslušných sankčních seznamech. ČEB prověřuje a zjišťuje taktéž řídící a vlastnickou strukturu klienta.

ČEB pravidelně, jednou ročně, aktualizuje Hodnocení rizik, v případě změn je Hodnocení rizik aktualizováno podle potřeby. Mezi rizikové faktory patří rizikové činnosti definované ČEB a rizikové země vedené na seznamech EU a FATF.

Identifikační údaje klientů jsou uchovávány po dobu 10 let ode dne ukončení obchodu či obchodního vztahu. Zachování mlčenlivosti je dodržováno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona
č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění a pravidly GDPR.

Podezřelé obchody jsou v souladu s Postupy a AML zákonem oznamovány Finančnímu analytickému úřadu.

Všichni zaměstnanci ČEB jsou při nástupu do zaměstnání a pravidelně jednou ročně školeni v problematice týkající se zamezení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Kontrolní činnost v oblasti týkající se zamezení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu zajišťuje oddělení Compliance na základě Plánu kontrol, který je součástí Plánu Výkonu compliance, který je schvalován představenstvem na roční bázi. Oddělení Compliance provádí také ad hoc kontroly v oblasti AML problematiky a pravidelně dvakrát měsíčně sleduje legislativu týkající se činnosti ČEB.

Dokumenty ke stažení naleznete zde.