Profil banky

Česká exportní banka, a.s. (ČEB) je specializovaná bankovní instituce založená v roce 1995, určená pro státní podporu vývozu, přímo a nepřímo vlastněná státem. ČEB tvoří nedílnou součást systému státní podpory exportu a ekonomické diplomacie České republiky.

Posláním ČEB je poskytovat finanční služby související s vývozem, podporovat český export bez ohledu na velikost kontraktu, budovat povědomí o České republice ve světě, a tím posilovat konkurenceschopnost České republiky.

Teritoriálně se ČEB zaměřuje především na podporu exportu do rizikovějších teritorií (dle klasifikace OECD), kam komerční banky nabízí jen omezené možnosti financování. Současně se ale jedná o teritoria s velkým potenciálem a rychle rostoucí ekonomikou.

ČEB má mnohaleté zkušenosti s financováním jak velkých vývozních celků českých exportérů, tak vývozních kontraktů na menší či dílčí dodávky. ČEB umožňuje financování exportu všech typů výrobků a služeb, ale na rozdíl od komerčních bank jsou pro ni atraktivní také ta odvětví českého exportu, která vyžadují velké objemy externích finančních zdrojů a delší doby splatnosti (např. letectví a energetika).

ČEB klade důraz na komplexnost své produktové nabídky a schopnost přizpůsobit nabídku individuálním potřebám exportérů. Vedle odběratelských a dodavatelských úvěrů, záruk a odkupu pohledávek, nabízí ČEB českým investorům také výhodné financování jejich záměrů vybudovat nové výrobní kapacity v zahraničí nebo kapitálově vstoupit do zahraničních firem. V posledních letech se ČEB stále více zaměřuje na podporu malých a středních podniků, které projevují čím dál větší zájem o exportní financování.

ČEB jako Export Credit Agency (ECA)

Společně s EGAP plní ČEB v českém kontextu roli tzv. Export Credit Agency (tj. agentury poskytující státem podpořené vývozní financování). Obdobné agentury dnes existují v podstatě ve všech vyspělých zemích. Obvykle se jedná o veřejné instituce nebo soukromé společnosti s veřejným mandátem, které poskytují státem podpořené úvěry, záruky a pojištění ve prospěch svých „národních“ exportérů. Bez této podpory by často nebylo možné export českého vývozce realizovat, ať už z důvodu vysoké rizikovosti trhu zahraničního odběratele, nebo z důvodu vysokého politického rizika země odběratele.

Tento systém státem podpořených vývozních úvěrů je svázán řadou mezinárodních dohod a doporučení. Základním cílem totiž je zajistit, aby si firmy na mezinárodních trzích konkurovaly kvalitou své produkce a cenou, nikoliv výhodnějšími podmínkami financování, které nabízí jejich „národní“ ECAs. Již od roku 1978 proto existuje tzv. Konsensus OECD, dohoda mezi vybranými státy OECD, která stanovuje pravidla pro státem podporované vývozní úvěry, a vytváří tak rovné konkurenční prostředí pro všechny účastníky dohody (tzv. level-playing field).

Vize strategického směřování České exportní banky

Strategie České exportní banky, a.s. pro období 2021 až 2022 vymezuje strategický rámec fungování banky do roku 2022, shrnuje celkovou vizi svého dalšího směřování a stanovuje hlavní cíle své činnosti v návaznosti na cíle státních koncepčních dokumentů v oblasti posilování konkurenceschopnosti ČR a podpory exportu.

Rámec fungování

Česká exportní banka, a.s. si zvolila podle § 123 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu Českou republiku za členský stát EU, ve kterém bude plnit povinnosti podle hlavy II a hlavy V uvedeného zákona.

Na národní úrovni je činnost ČEB zakotvena mj. v zákoně č. 58/1995 Sb. Základním úkolem ČEB podle tohoto zákona je podpora vývozu a poskytování zvýhodněného financování úvěrů, a to za podmínek běžných na mezinárodních trzích pro státem podporované vývozní úvěry (viz výše). Tyto podmínky jsou obsaženy v Konsensu OECD a zákon ukládá ČEB pravidla Konsensu dodržovat.

Vedle pravidel Konsensu a souvisejících doporučení OECD se ČEB řídí pravidly WTO (World Trade Organization), a legislativou EU (Evropské unie). Tato pravidla jsou podrobněji představena v sekci Mezinárodní standardy.

Povinné informace vyplývající ze ZPKT

ČEB je v rozsahu své platné bankovní licence obchodníkem s cennými papíry, který však obchoduje s investičními nástroji, tak jak jsou definovány v zákoně č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu ve znění pozdějších předpisů („Zákon“ nebo „ZPKT“) pouze na vlastní účet a neposkytuje investiční služby zákazníkům. Exportní banka obchoduje jen s profesionálními zákazníky, případně způsobilými protistranami dle Zákona.

ČEB podléhá pravidlům Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů a návazné právní úpravě (MiFID II). V této souvislosti ČEB mimo jiné archivuje veškerou komunikaci se svými klienty. Tato komunikace je pro ně na vyžádání k dispozici po zákonem požadovanou dobu 5 let.

ČEB nevytváří obchodní portfolio, jinými slovy nerealizuje nákupy a prodeje finančních nástrojů během krátké doby (2 měsíce) s cílem dosahování zisku vyplývající z pohybu tržních cen nebo z arbitrážních obchodů.

ČEB se nepovažuje za Systematického internalizátora dle § 17a Zákona.


ČEB vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku dne 1. března 1995 a její sídlo je Praha 1, Vodičkova 34 č.p. 701, PSČ 111 21. Telefonní spojení +420 222 843 111, faxové spojení +420 224 211 266 a e-mail ceb(zavináč)ceb.cz. Je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3042.