Poskytnuté informace na základě zákona o svobodném přístupu k informacím

Informace týkající se souladu strategie s ochranou životního prostředí

Žádost o poskytnutí informace, jíž se žadatel domáhal poskytnutí informací týkajících se mimo jiné souladu strategie ČEB s ochranou životního prostředí.

Informace týkající se odběratelského úvěru poskytnutého Českou exportní bankou, a.s.

Žádost o poskytnutí informace, jíž se žadatel domáhal poskytnutí informací souvisejících s poskytnutím odběratelského úvěru společnosti Enerji Elektrik Üretimi ve Madencilik A.S.

Informace týkající se reportingu

Žádost o poskytnutí informace, jíž se žadatel domáhal poskytnutí reportingu, který je ČEB povinna zpracovávat na základě Nařízen EU č. 1233/2011, o uplatňování některých pravidel v oblasti státem podporovaných vývozních úvěrů.

Informace týkající se poskytování příspěvku na soukromé životní pojištění

Žádost o poskytnutí informace, jíž se žadatel domáhal poskytnutí informací o skutečnosti, zda ČEB poskytuje zaměstnancům příspěvek na pojistné smlouvy soukromého životního pojištění uzavřené se společností Generali Česká pojišťovna jako pojistitelem.