Informace týkající se reportingu

Žádost o poskytnutí informace, jíž se žadatel domáhal poskytnutí reportingu, který je ČEB povinna zpracovávat na základě Nařízen EU č. 1233/2011, o uplatňování některých pravidel v oblasti státem podporovaných vývozních úvěrů.

 

Vážená paní, vážený pane 

Česká exportní banka, a.s., jakožto povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, obdržela žádost o poskytnutí informace, jíž jste se domáhal/a poskytnutí reportingu, který je ČEB povinna zpracovávat na základě Nařízení EU č. 1233/2011, o uplatňování některých pravidel v oblasti státem podporovaných vývozních úvěrů, v aktuálně platném formátu za roky 2018, 2019 a 2020 (CHECKLIST, For reporting according to Regulation (EU) 1233/2011), s tím, že pokud je to relevantní má být poskytnut report odděleně pro standardní činnosti ČEB a oddělně pro program COVID plus.

V Žádosti specifikované reporty jsou k dispozici zde:

Předmětné reporty jsou vyhotovovány za Českou republiku jako celek a jejich obsahem tak nejsou jen údaje vztahující se k činnosti ČEB, ale také údaje vztahující se k činnosti Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. (dále jen „EGAP"). Povinný subjekt je dle InZ povinen (a současně oprávněn) poskytovat žadatelům jen informace vztahující se k jeho působnosti. S ohledem na výše uvedené byly předmětné reporty anonymizovány ve vztahu k údajům náležející do působnosti EGAP.

Pokud jde o program COVID Plus, tento představuje ad hoc produkt dočasně administrovaný EGAP dle příslušných právních předpisů jako reakce na situaci v hospodářství způsobenou epidemií covidu-19. Informace o tomto programu ČEB nemá k dispozici a tyto nespadají do působnosti ČEB.

Žádost Žadatele se proto v rozsahu specifikovaném výše odkládá ve smyslu § 14 odst. 5 písm. c) InZ, s odůvodněním, že předmětné údaje nenáleží do působnosti ČEB.

Ing. Kateřina Chmelařová v. r.
odbor mezinárodní vztahy a komunikace