Boj proti podplácení při poskytování exportních úvěrů

Česká exportní banka, a.s. při poskytování státem podpořeného exportního financování respektuje povinnosti, vyplývající pro Českou republiku z pravidel OECD o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodním obchodě. Z těchto dokumentů OECD Česká exportní banka, a.s. - stejně jako EGAP - vychází při formulování požadavků vůči vývozcům a stanovení postupu při vyhodnocení plnění podmínek boje proti korupci v konkrétních exportních transakcích. Obdobně jsou při poskytování státní podpory vývozu zavázány postupovat i ostatní členské země OECD. Dodržování těchto závazků je ze strany OECD pravidelně kontrolováno.

Povinnosti vývozce (resp. žadatele)

V souladu s výše uvedenými dokumenty OECD je vývozce resp. žadatel v žádosti o státem podpořené financování mj. povinen:

  • prohlásit, že mu jsou známa ustanovení Úmluvy OECD o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodním obchodě, a zavázat se, že učiní všechna opatření nutná k jejich dodržování;
  • doložit, že vyvinul a uplatňuje takové systémy manažerské kontroly, které bojují proti podplácení v souladu s českým právním systémem;
  • prohlásit, že ani on ani nikdo, jednající jeho jménem jako zprostředkovatel, nebyl a ani nebude zapojen do podplácení v příslušné transakci;
  • prohlásit, že on ani kdokoli jednající jeho jménem ve spojení s transakcí, není v současnosti obžalován u soudu ani nebyl soudně odsouzen v období 5 let předcházejících žádosti ani nebyl předmětem ekvivalentního administrativního opatření za porušení zákonů proti podplácení zahraničních veřejných činitelů kterékoli země;
  • na vyžádání oznámit totožnost osob, jednajících jeho jménem ve spojitosti s transakcí a částku a účel provizí a poplatků, těmto osobám zaplacených anebo dohodnutých zaplatit.

Povinnosti ČEB

Uvedené dokumenty OECD zavazují ČEB:

  • ověřovat a zjišťovat, zda vývozce resp. žadatel není evidován ve veřejně dostupných seznamech vyloučených osob a firem, publikovaných mezinárodními finančními institucemi (skupinou Světové banky, Africkou rozvojovou bankou, Asijskou rozvojovou bankou, Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj a Meziamerickou rozvojovou bankou);
  • provést hloubkovou kontrolu (due diligence), pokud (i) se vývozce resp. žadatel objeví na veřejně dostupných seznamech vyloučených osob a firem nebo (ii) banka zjistí, že vývozce resp. žadatel nebo kdokoli jednající jeho jménem v souvislosti s transakcí je v současné době obžalován u soudu nebo byl odsouzen v období 5 let předcházejících žádosti nebo byl předmětem ekvivalentních administrativních opatření za porušení zákonů proti podplácení zahraničních veřejných činitelů kterékoli země nebo (iii) existuje důvod domnívat se, že v transakci mohlo dojít k podplácení;
  • neprodleně informovat úřady, pokud existují věrohodné důkazy, že podplácení v kterékoli době souviselo se získáním nebo uskutečněním vývozního kontraktu;
  • pozastavit schvalování žádosti po dobu hloubkové kontroly (due diligence), pokud před schválením úvěru či jiné podpory existují věrohodné důkazy, že získání nebo realizace vývozního kontraktu bylo spojeno s podplácením, a odmítnout schválit úvěr či jinou podporu, pokud hloubková kontrola (due diligence) zjistí, že v transakci došlo k podplácení;
  • přijmout taková opatření, jako odmítnutí platby nebo refundace již vyplacených částek, pokud podplácení bylo prokázáno poté, co byl úvěr či jiná podpory schválen.