Hodnocení vlivu na životní prostředí a sociální prostředí

Princip trvale udržitelného rozvoje vyžaduje snižování negativních dopadů ekonomické činnosti člověka, včetně vývozních či investičních projektů, na životní a sociální prostředí. Pozornost těmto otázkám dlouhodobě věnuje i OECD, která tuto citlivou oblast upravuje svými předpisy.

Rada OECD v tomto kontextu v roce 2004 přijala a následně několikrát revidovala (naposledy v roce 2016) Doporučení OECD o společných přístupech pro státem podporované vývozní úvěry a environmentální a sociální due diligence (tzv. „Společné přístupy“). Právě z tohoto dokumentu Česká exportní banka, a.s. – stejně jako EGAP – vychází při formulování požadavků vůči vývozcům a při stanovení postupu vyhodnocení vlivu vývozu na životní a sociální prostředí. V obecné rovině Společné přístupy stanoví závazek všech členských zemí nepodporovat prostřednictvím svých institucí takové projekty, které poškozují životní a/nebo prostředí.

Poslední revize Společných přístupů z roku 2016 rozšířila a posílila původní ustanovení o silnější důraz na environmentální a sociální aspekty oficiálně podporovaných vývozů, stanovila jasnější postup při zařazování jednotlivých projektů do kategorií a posílila pozornost věnovanou dopadům na oblast lidských práv v zemích realizace projektů.

Postup ČEB při vyhodnocení vlivu vývozu na životní a sociální prostředí

Prvotní screening

Vyhodnocení environmentálních a/nebo společenských dopadů ze strany ČR podléhají všechny typy státem podpořených vývozních úvěrů, s výjimkou vývozu vojenského zařízení a zemědělských komodit, se lhůtou splatnosti delší než dva roky.

V případě, že je vývozní projekt pojištěn EGAP (Exportní garanční a pojišťovací společnost), mezinárodní finanční institucí nebo jinou exportní úvěrovou agenturou ze země OECD (tzv. ECA, Export Credit Agency), ČEB hodnocení neprovádí a vychází z posouzení těchto institucí. V ostatních případech je postup následující:

Kategorizace projektů a požadované dokumenty

Společně s žádostí o poskytnutí podpořeného financování předkládá vývozce/investor vyplněný dotazník a čestné prohlášení.

V případech, kdy:

i) je hodnota vývozního projektu vyšší než CZK ekvivalent 10 mil. SDR (přepočteno kurzem ČNB ke dni podání žádosti)

ii) vývozní projekt spadá do tzv. citlivé oblasti nebo její blízkosti (mezi citlivé oblasti patří mj. národní parky, CHKO, mokřady, lesy s vysokou úrovní biologické rozmanitosti, oblasti archeologického nebo kulturního významu či oblasti důležité pro domorodé obyvatelstvo)

iii) je s vývozním projektem spojena vysoká pravděpodobnost vážných dopadů na lidská práva

je žadatel ze strany ČEB písemně vyzván k předložení kopie dotazníku a čestného prohlášení externímu odborníkovi za účelem kategorizace projektu. Přehled autorizovaný expertů v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb. je k dispozici na webové stránce Informačního systému EIA Ministerstva životního prostředí.

Externí odborník následně rozhodne o zařazení vývozního projektu do jedné z kategorií A-C. K jednotlivým kategoriím se váží rozdílné požadavky na zpracování další podkladové dokumentace.

Kategorie A: projekty, u kterých lze předpokládat nejrůznější, nevratné a bezprecedentní významné negativní environmentální a/nebo společenské vlivy. Příklady projektů kategorie A jsou k nalezení níže. Pro tuto kategorii žadatel předkládá ČEB tzv. posudek ESIA (Environmental and Social Impact Assessment), přičemž předložení pozitivního posudku je podmínkou pro poskytnutí podpořeného financování.

Kategorie B: projekty, u kterých lze předpokládat méně závažné negativní environmentální a/nebo společenské dopady, než u kategorie A. V tomto případě předkládá žadatel posudek environmentálních a/nebo společenských dopadů v rozsahu, který je zpravidla menší než posudek ESIA, přičemž předložení pozitivního posudku je podmínkou pro poskytnutí podpořeného financování.

Kategorie C: projekty, u nichž lze předpokládat minimální nebo žádné environmentální a/nebo společenské dopady. V tomto případě ČEB nepožaduje předložení žádného posudku.

V případě, že se jedná o projekt, ke kterému v minulosti již byl zpracován posudek ESIA, může ČEB po autorizaci externím odborníkem vycházet při svém hodnocení z tohoto posudku.

Monitoring a zveřejňování informací

V případě kategorií A a B je ČEB v průběhu poskytování podpořeného financování oprávněna požadovat písemné monitorovací zprávy, a to v rozsahu stanoveném v expertním posudku.

Pokud je vývozní projekt zařazen do kategorie A, musí žadatel zabezpečit zveřejnění informací o projektu před konečným rozhodnutím o poskytnutí podpořeného financování, a to nejpozději 30 dní před datem podpisu úvěrové smlouvy.

Minimálně jednou ročně (ex-post) zveřejňuje ČEB agregované informace o vývozních projektech kategorií A a B, u kterých bylo rozhodnuto o poskytnutí podpořeného financování.

Dále ČEB nejméně pololetně reportuje informace o podpořených projektech do Export Credit Group OECD.

Zveřejňování informací u projektů pojištěných EGAP

Jak je již uvedeno výše, ČEB provádí samostatné hodnocení dopadů na životní a sociální prostředí pouze u projektů, jež nejsou pojištěny EGAP. V ostatních případech provádí předmětné hodnocení právě EGAP a ČEB je pouze předkládán výsledek tohoto hodnocení. Na základě bilaterální dohody s ČEB zveřejňuje EGAP v těchto případech povinné informace k hodnocení dopadů na ŽP na svých internetových stránkách. Tento postup je nastaven s ohledem na společnou snahu ČEB a EGAP snižovat administrativní zátěž spojenou s žádosti o podpořené financování a umožnit co nejefektivnější vyřizování žádostí českých exportérů.

Související dokumenty

Doporučení OECD o společných přístupech pro státem podporované vývozní úvěry a environmentální a sociální due diligence (tzv. „Společné přístupy").

Bližší informace k jednotlivým projektům

Více informací k projektům lze nalézt zde.

Indikativní seznam projektů kategorie A