Mezinárodní předpisy

Podpořené financování poskytuje Česká exportní banka, a.s., v souladu s právem Evropské unie a zejména s mezinárodními pravidly, jež jsou zakotvena v "Arrangement on Officially Supported Export Credits" Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (tzv. Konsensus OECD), s podmínkami vyplývajícími z členství České republiky ve Světové obchodní organizaci (WTO) a s dalšími mezinárodními pravidly, jimiž je Česká republika vázána.

Konsensus OECD

Tzv. Konsensus OECD ("Arrangement on Officially Supported Export Credits") vznikl v roce 1978 a jeho posláním je definovat omezení a podmínky pro státem podporované vývozní úvěry, a přispívat tím k vytváření rovných podmínek a zdravého konkurenčního prostředí pro všechny zúčastněné státy.

Česká exportní banka, a.s. se jakožto státem vlastněná instituce při poskytování svých produktů pravidly Konsensu OECD plně řídí. U státem podpořeného vývozního financování s dobou splatnosti dva a více let dle Konsensu platí zejména tato pravidla:

  • kupující musí zaplatit předem ≥ 15 % hodnoty zakázky;
  • maximální splatnost až 10 let pro relativně chudé země, až 8,5 roku pro relativně bohaté země (přičemž existují sektorové výjimky);
  • oficiální podpora pro místní náklady nepřesáhne 40 % / 50 % (země kategorie I / země kategorie II) hodnoty zakázky;
  • jistina úvěru splácena a úroky placeny v rovnoměrných a pravidelných splátkách v intervalech ne delších než 6 měsíců;
  • minimální fixní úroková sazba na úrovni CIRR (Commercial Interest Reference Rate).

Konsensus OECD je do práva EU transponován prostřednictvím Nařízení EP a Rady (EU) č. 1233/2011, které je pro Českou republiku, a tedy i pro ČEB přímo závazné. Změny v Konsensu OECD jsou v tomto nařízení zohledněny v Příloze II příslušným nařízením Komise v přenesené pravomoci.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2023/262 (poslední novela Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1233/2011 obsahující aktuální závazné znění Přílohy II).

Aktuální znění Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1233/2011 (konsolidovaná verze obsahující všechny novely Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1233/2011).

Ministerské rozhodnutí z Nairobi (WTO)

Ministerské rozhodnutí WTO z 19. 12. 2015 stanoví pravidla pro poskytování státem podpořeného vývozního financování vztahující se na produkty obsažené v Příloze 1 Dohody o zemědělství („zemědělské produkty"). Česká exportní banka, a.s. se těmito pravidly – ostatně jako i všemi ostatními závaznými pravidly WTO – plně řídí, a počínaje posledním dnem roku 2017, tak bude poskytovat podpořené financování na produkty specifikované v Rozhodnutí s maximální dobou splatnosti 18 měsíců.

Přehled produktů, jejichž vývoz Česká exportní banka, a.s. nepodpoří, bude-li se jednat o splatnost nad 18 měsíců:

Přehled produktů
(PDF | 197,90 KB)

 

Mezinárodní sankce

Aktuální informace o vývoji mezinárodních sankcí zveřejňuje průběžně Finanční analytický úřad na svých stránkách, kde také poskytuje stanoviska a odkazy na příslušné metodické postupy: http://www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html.

Hlavní právní předpisy, kterými se Česká exportní banka při své činnosti řídí vždy ke konci roku, za který zveřejnila svou poslední Výroční zprávu, je součástí této Výroční zprávy zde.