Odkup pohledávky z akreditivu

Produkty Trade Finance

Umožňuje získat hotovost na základě postoupení vaší pohledávky z akreditivu před termínem splatnosti (tj. lze využít pouze u akreditivů s odloženou splatností). Vzhledem k zaměření naší banky na exportní transakce, vykupujeme pouze pohledávky spojené s vývozem zboží nebo služeb do zahraničí.

Splatnost pohledávky

Standardně odkupujeme pohledávky z akreditivu s dobou splatnosti do 5 let, akreditivy se splatností delší než 2 roky by měly být spláceny ve více pravidelných splátkách.

Výše/Hodnota pohledávky

Maximální výše pohledávky je omezena pouze schváleným limitem na banku odběratele. Minimální výše pohledávky by neměla být nižší než 10 000 EUR (nebo ekvivalent v jiné měně).

Měna

Standardně odkupujeme pohledávky v EUR nebo USD.

Cena

Cenu za postoupení (odkup) pohledávky představuje diskont vyjádřený diskontní sazbou v % p.a.  Výše diskontní sazby je velmi individuální a závisí na vyhodnocení bonity banky odběratele.

Při kalkulaci celkových nákladů na financování je třeba také přičíst náklady spojené s avizováním a výplatou akreditivu (ve výši 0,15%, resp. 0,25% z hodnoty akreditivu). Viz ceník dokumentárních služeb.

Předběžnou cenovou kalkulaci připravíme po zaslání informací uvedených níže.

Pojištění

Pohledávky z akreditivu odkupujeme pojištěné i nepojištěné proti riziku nezaplacení. Nutnost pojištění závisí na bonitě banky vystavující akreditiv.

Co je třeba udělat

Abychom mohli na vaší poptávce pracovat, prosíme, zašlete nám:

Co od vás budeme vyžadovat pro každý odkup

Abychom mohli pohledávku akreditivu odkoupit, musíme si být jisti, že opravdu vznikla a vystavující banka potvrdila správnost a kompletnost akreditivních dokumentů a zároveň, že platba dojde k nám. Je tedy nezbytné, aby akreditiv byl avizován přes nás a použitelný (available by) u nás.