Investice v zahraničí

Financování vašich zahraničních akvizic a expanze

 • Úvěr na investice v zahraničí

 • Zvažujete akvizici, či investici v zahraničí?
 • Přemýšlíte o refinancování, posílení finanční pozice nebo rozvoji vaší zahraniční dceřiné společnosti?
 • Zvažujete převzetí zahraniční společnosti, která je zatím vaším významným dodavatelem, konkurentem nebo posílí vaší pozici na zahraničním trhu?

Řešením je Úvěr na investice v zahraničí od České exportní banky!

Účely úvěru:

 • založení zahraniční právnické osoby;
 • akvizice podílu nebo zvýšení podílu v zahraniční právnické osobě;
 • rozšíření podnikání zahraniční společnosti, kterým se rozumí zejména:

- pořízení hmotného investičního majetku v souvislosti s předmětem podnikání zahraniční společnosti (např. pořízení budov, pozemků, strojů, zařízení, technologie, dopravních prostředků);
- pořízení nehmotného investičního majetku v souvislosti s předmětem podnikání zahraniční společnosti (např. pořízení softwaru, licencí);
- technické zhodnocení v souvislosti s předmětem podnikání zahraniční společnosti (modernizace, rekonstrukce, rozšíření provozovny, apod.);
- služby nezbytné pro zahájení, rozšíření nebo zkvalitnění předmětu podnikání vykonávaného zahraniční společností.

 • nákup práv duševního vlastnictví včetně autorských práv, práv z ochranných známek, průmyslových vzorů, patentů, technických postupů, know-how a goodwillu spojených s konkrétní zahraniční investicí;
 • nákup práv, která vyplývají ze zákona cílové země nebo z uzavřené smlouvy, z licence či z povolení vydaných dle zákona (včetně koncesí k průzkumu, těžbě, kultivaci nebo využití přírodních zdrojů apod.);
 • refinancovaní (refundace) již prokazatelně uskutečněné investice v zahraničí (dle výše uvedených účelů);
 • splacení úvěru (prokazatelně využitého investorem k výše uvedeným účelům) v jiném peněžním ústavu.

 

Základní parametry úvěru:

Minimální doba trvání investice

3 roky

Splatnost úvěru

Standardně 3 až 10 let v závislosti na konkrétních parametrech investice / podnikatelského záměru (při splatnosti kratší než 3 roky a refinancování již vynaložených zdrojů je nutné prokázat dobu trvání investice)

Maximální výše úvěru

V závislosti na konkrétních parametrech investice / podnikatelského záměru

Vlastní zdroje

Minimálně 20 % (standardně požadováno 25 %)

Prokázání účelu

Ano, ČEB sleduje účelovost a požaduje její prokázání ze strany klienta

Úroková sazba

Fixní nebo pohyblivá

Měna úvěru

EUR / USD

Splácení

Stanoveno individuálně (obvykle ve čtvrtletních nebo pololetních splátkách)

Varianty úvěru

Úvěr může být poskytnut i jako revolvingový nebo syndikovaný

Pojištění a zajištění úvěru

Úvěr může být poskytnut pouze s vhodným zajištěním nebo s pojištěním (obvykle od společnosti EGAP – v souladu s podmínkami produktu If a I)

 

Úvěr na investice v zahraničí je určen právnické osobě se sídlem v ČR nebo zahraniční společnosti, tedy právnické osobě se sídlem v zahraničí, kterou česká právnická osoba ovládá skrze přímý či nepřímý podíl na základním kapitálu přesahující 50 %, skrze kontrolu nadpoloviční většiny hlasovacích práv spojených s účastí na základním kapitálu společnosti, nebo skrze jmenování vedoucího orgánu společnosti. Pokud je úvěr poskytnut české právnické osobě, může osoba zdroje poskytnout zahraniční společnosti, kterou ovládá.

 • Miroslav Stříbrný
  Miroslav Stříbrný
  Ředitel úseku obchodu a exportního financování
 • +420 222 843 329
 • +420 602 608 999
 • Dušan Richtár
  Dušan Richtár
  Ředitel odboru exportního financování
 • +420 222 843 245
 • +420 734 481 736