Odkup pohledávky z kontraktu

Produkty Trade Finance

Umožňuje získat hotovost na základě postoupení vaší pohledávky z kontraktu před termínem splatnosti. Vzhledem k zaměření naší banky na exportní transakce, vykupujeme pouze pohledávky přímo (jste vývozce) či nepřímo (jste subdodavatel vývozce) spojené s vývozem zboží nebo služeb do zahraničí.

Splatnost pohledávky

Standardně odkupujeme pohledávky s dobou splatnosti do 2 let, ve výjimečných případech do 5 let, přičemž v takových případech by měla být pohledávka splatná ve více pravidelných splátkách.

Minimální doporučená doba splatnosti není stanovena, nicméně z důvodu efektivity transakce zpravidla neodkupujeme pohledávky, u nichž zbývá do termínu splatnosti méně než 30 dní.

Výše/Hodnota pohledávky

Maximální výše pohledávky je omezena pouze schváleným limitem na odběratele. Minimální výše pohledávky by neměla být nižší než 10 000 EUR (nebo ekvivalent v jiné měně).

Měna

Standardně odkupujeme pohledávky v EUR nebo USD.

Cena

Cenu za postoupení (odkup) pohledávky představuje diskont vyjádřený diskontní sazbou v % p.a.  Výše diskontní sazby je velmi individuální a závisí na vyhodnocení bonity odběratele.

V některých případech (zejména u odkupů pohledávek na základě rámcových smluv) můžeme účtovat závazkovou provizi za rezervované zdroje.

Předběžnou cenovou kalkulaci připravíme po zaslání informací uvedených níže.

Pojištění

Pohledávky z kontraktu odkupujeme pouze pojištěné proti riziku nezaplacení některou z pojišťoven působících v ČR - Credendo, Atradius, EulerHermes, COFACE a EGAP.

Výjimkou je odkup pohledávky s regresem, kde může být pojištění nahrazeno ručením z vaší strany.

Zajištění

Zpravidla vyžadujeme zajištění ve výši ½ spoluúčasti na pojištění pohledávky ve formě zadržené hotovosti. Máte-li pohledávku pojištěnu na 80% její hodnoty (tj. spoluúčast 20%), k datu odkupu vám vyplatíme 90% hodnoty pohledávky (ponížené o diskont a poplatek) a zbylých 10% vám bude vyplaceno po plné úhradě odběratelem.

 V případě odkupů s regresem může být sjednáno jiné zajištění.

Regres

Pohledávky vykupujeme bez regresu nebo s regresem. Regres (zpětný odkup) znamená, že nám ručíte za dobytnost pohledávky. Tj. nedojde-li k řádné úhradě pohledávky odběratelem, odkoupíte od nás pohledávku zpět. Tato forma může být vhodná u transakcí, kde si jste jisti platební morálkou odběratele.

Otevřené/tiché postoupení

Pohledávky odkupujeme v režimu otevřeného postoupení, kdy vyžadujeme, aby odběratel uznal svůj dluh vůči vám.

Ve výjimečných případech (zejména při odkupu pohledávky s regresem) jsme schopni provést tiché postoupení (odběratel není informován o postoupení pohledávky na jiného věřitele).

Co je třeba udělat

Abychom mohli na vaší poptávce pracovat, prosíme, zašlete nám:

 • Vyplněnou žádost o odkup pohledávky
 • Informace o odběrateli uvedené v žádosti o odkup pohledávky na listu "A-seznam podkladů"
 • Kontrakt (smlouva o dodávce, potvrzená objednávka) v plném znění
 • Pojistnou smlouvu
 • [Finanční výkazy (rozvaha, výsledovka, přehled závazků a pohledávek) za poslední dvě uzavřená období a poslední čtvrtletí] – pouze u varianty s regresem

Jelikož budeme analyzovat vašeho odběratele, v některých případech můžeme po vás chtít součinnost při zajišťování jeho finančních výkazů.

Náležitosti kontraktu

Abychom předešli případným pozdějším komplikacím, ujistěte se prosím, že váš kontrakt obsahuje tyto náležitosti:

 • Jednoznačné vymezení stran, předmětu dodávky a práva a povinností
 • Jednoznačné vymezení dodacích a platebních podmínek
 • Neobsahuje zákaz postoupení pohledávky
 • Obsahuje způsob řešení sporů – rozhodné právo, příslušnost k rozhodovacímu orgánu, atd.
 • Povinnost odběratele poskytovat finanční výkazy

Před uzavřením kontraktu doporučujeme znění konzultovat s námi, aby se předešlo případným „drobnostem“, které by nám mohli znemožnit vaši pohledávku odkoupit.

Co od vás budeme vyžadovat pro každý odkup

Abychom mohli pohledávku odkoupit, musíme si být jisti, že opravdu vznikla, zboží opustilo hranice a odběratel svůj dluh uznal. Proto od vás budeme chtít:

 • Originál faktury
 • Dopravní dokument (pokud jste vývozcem)
 • Předávací protokol
 • Odběratelem podepsané avízo o změně věřitele a uznání závazku z vaší pohledávky (vzor je součástí smlouvy o odkupu pohledávky)

Forma dokumentů závisí na konkrétní obchodní transakci.