Bankovní záruky

Zajištění vašich závazků ze smluvních vztahů

  • Požaduje váš zahraniční odběratel garanci, že zakázku dodáte v dohodnuté kvalitě a množství?
  • Máte zájem si vyjednat výhodnější podmínky kontraktu, protože obchodnímu partnerovi poskytnete kvalitní zajištění svých závazků?
  • Požaduje váš dodavatel záruku, že mu zaplatíte za nakoupené zboží a služby související s vaším následným vývozem?

Řešením jsou Bankovní záruky od České exportní banky!

  • záruka za nabídku (Bid bond) zajišťuje závazek příkazce dodržet podmínky nabídky předložené ve veřejné soutěži nebo výběrovém řízení v případě, že nabídka bude ve výběrovém řízení úspěšná;
  • pokud příkazce uspěje se svou nabídkou ve výběrovém řízení, ale nedodrží podmínky nabídky, odškodní Česká exportní banka vypisovatele výběrového řízení (nedodržením podmínek může být např. změna ceny, dodací lhůty nebo parity, popř. odstoupení od úmyslu uzavřít kontrakt).

 

Bankovní záruky jsou určeny právnické osobě se sídlem v ČR jako příkazci. Pomůžeme vám vybrat vhodný typ záruky a naformulujeme její text s ohledem na specifické parametry vývozní transakce a teritoria. Umíme také posoudit text záruk vystavených ve váš prospěch a možná rizika z nich plynoucí. U záruk sleduje banka podíl zboží a služeb českého původu ve vývozní transakci.