Bankovní záruky

Zajištění vašich závazků ze smluvních vztahů

  • Požaduje váš zahraniční odběratel garanci, že zakázku dodáte v dohodnuté kvalitě a množství?
  • Máte zájem si vyjednat výhodnější podmínky kontraktu, protože obchodnímu partnerovi poskytnete kvalitní zajištění svých závazků?
  • Požaduje váš dodavatel záruku, že mu zaplatíte za nakoupené zboží a služby související s vaším následným vývozem?

Řešením jsou Bankovní záruky od České exportní banky!

  • záruka za dobré provedení (Performance Bond) zajišťuje závazek příkazce řádně splnit podmínky kontraktu;
  • tato záruka slouží k zajištění termínu a kvality dodávky, případně k zajištění dalších smluvních závazků příkazce plynoucích z kontraktu.

 

Bankovní záruky jsou určeny právnické osobě se sídlem v ČR jako příkazci. Pomůžeme vám vybrat vhodný typ záruky a naformulujeme její text s ohledem na specifické parametry vývozní transakce a teritoria. Umíme také posoudit text záruk vystavených ve váš prospěch a možná rizika z nich plynoucí. U záruk sleduje banka podíl zboží a služeb českého původu ve vývozní transakci.